Nieuws artikel

Meer ernstig verkeersgewonden en verkeersdoden in 2015

In 2015 vielen op de Nederlandse wegen 21.300 ernstig verkeersgewonden. Dit is een stijging van 3% ten opzichte van 2014, toen sprake was van 20.700 ernstig verkeersgewonden. De afgelopen tien jaar bedroeg de stijging gemiddeld ook al 3% per jaar. Ook het aantal verkeersdoden steeg vorig jaar: van 570 in 2014 (en 2013) naar 621 in 2015. Dit komt neer op een toename van bijna 9%: statistisch significant en meer dan op basis van de meerjarig dalende trend verwacht mocht worden. Dit staat in de Monitor Verkeersveiligheid 2016; Toename verkeersdoden en ernstig verkeersgewonden die vandaag is gepubliceerd.

De doelstelling van maximaal 10.600 ernstig verkeersgewonden in 2020 zal niet worden gehaald. Zonder een majeure inspanning wordt die ambitie ook in 2030 zeer waarschijnlijk niet waargemaakt. De Monitor Verkeersveiligheid 2016 bespreekt hoe de verkeersveiligheid zich in 2015 ontwikkeld heeft ten opzichte van de voorgaande jaren.  Er is gekeken naar aantallen verkeersslachtoffers, naar mobiliteit, risico en externe factoren, naar verkeersveiligheids-indicatoren (SPI’s) en naar genomen maatregelen.

Ernstig verkeersgewonden vormen een groot maatschappelijk probleem: een op de vijf mensen (23%) die dit overkomt, heeft levenslang last van het opgelopen letsel (bijvoorbeeld na een gebroken heup of na een schedelfractuur). De kosten voor de samenleving zijn navenant hoog: meer dan 5 miljard euro per jaar.

Sterke stijging verkeersdoden in 2015: uitzonderlijk en niet eenduidig te verklaren

De toename in het aantal verkeersdoden van bijna 9% is statistisch significant en meer dan op basis van de meerjarig dalende trend verwacht mocht worden. Dat wil zeggen dat het vrijwel uitgesloten is dat er sprake is van een toevallige uitschieter.

De ontwikkelingen geven aanleiding om nieuwe maatregelen te bepleiten om het aantal verkeersslachtoffers terugdringen. In het algemeen pleit SWOV voor een systeemaanpak: alle actoren zijn verantwoordelijk voor het verbeteren van de veiligheid van het verkeerssysteem als geheel. Daarnaast is specifiek aandacht nodig voor:

  • Bestuurders van scootmobielen en andere invalidenvoertuigen, vanwege een toenemend aantal verkeersdoden, zowel over de lange als de korte termijn.
  • Fietsers, vanwege het relatief hoge aantal slachtoffers en de relatief ongunstige ontwikkelingen in zowel het aantal verkeersdoden als het aantal ernstig verkeersgewonden in de afgelopen tien jaar.
  • Ouderen, vanwege de relatief ongunstige ontwikkeling in het aantal verkeersdoden en ernstig verkeersgewonden en hun relatief hoge overlijdensrisico in het verkeer.
  • De afnemende inspanningen op het gebied van verkeershandhaving

De Monitor verkeersveiligheid 2016; Toename verkeersdoden en ernstig verkeersgewonden is vandaag aangeboden aan minister Schultz van Infrastructuur en Milieu, tezamen met een aantal bijbehorende achtergrondrapporten.

Thema's

Verkeersveiligheid in cijfers, Visie & beleid