Nieuws artikel

Ernstig verkeersgewonden in Rotterdam: vooral oudere fietsers

Voor de evaluatie en bijstelling van haar Meerjarenplan Verkeersveiligheid 2015-2018 heeft de gemeente Rotterdam SWOV gevraagd om het aantal ernstig verkeersgewonden nader te analyseren dat in de periode 2014 t/m 2017 in de regio Rotterdam is gevallen. De resultaten hebben vervolgens als input kunnen dienen voor het plan Rotterdam Veilig Vooruit - Proactieve en risicogestuurde aanpak voor verkeersveiligheid2019-2023.

In 2014 bedroeg het werkelijk aantal ernstig verkeersgewonden in de regio Rotterdam nog ca. 1.300 en vanaf 2015 lijkt dit aantal zich te stabiliseren rond 1.400 per jaar (ongeveer 7% van het landelijk aantal). De ontwikkeling vanaf 2011 volgt min of meer dezelfde trend als die van de ernstig verkeersgewonden in heel Nederland.

Wat opvalt is dat de grootste groep ernstig verkeersgewonden wordt gevormd door fietsers, vooral de groep fietsers van 45 en ouder in enkelvoudige ongevallen. Ook onder de gemotoriseerde tweewielerrijders van deze leeftijdsgroep vallen veel ernstig gewonden.

Wat de leeftijd betreft, is in de regio Rotterdam een steeds groter aandeel mensen van middelbare leeftijd en jongere ouderen (45-74 jaar, nu ca. 44%) onder de ernstig verkeersgewonden te vinden. Ook de groep jongvolwassenen neemt toe (18-24-jaar, ruim 10% nu).

Voor de analyse is gebruik gemaakt van cijfers van ziekenhuizen in zowel de gemeente Rotterdam  als in de regio. Dit is gedaan omdat op basis van de ziekenhuisregistratie niet is na te gaan waar het slachtoffer een ongeval heeft gehad; slachtoffers die een ongeval binnen de gemeente hebben gehad, kunnen in een ziekenhuis in de omgeving terecht komen en andersom. Ook lag het voor de hand om aan te sluiten bij de ziekenhuisselectie die is gebruikt in de eerdere analyse voor de gemeente Rotterdam. Omdat in de gevraagde analyse sprake is van een trend over de tijd, moet ook rekening worden gehouden met fusies van ziekenhuizen en andere ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op de consistentie van de tijdreeks.

Door naar de bredere regio te kijken, kon aldus een beeld worden verkregen het aantal ernstig verkeersgewonden in een gebied en van de ontwikkelingen hierin. Ook voor de gemeente Rotterdam is op deze wijze dus wel een globaal beeld te krijgen van het aantal ernstig verkeersgewonden en vooral de ontwikkeling over verschillende jaren.

Thema's

Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Visie & beleid