Factsheet

Ernstig verkeersgewonden in Nederland

Samenvatting

Deze factsheet schetst de ontwikkeling van het aantal ernstig verkeersgewonden in Nederland. Na een aanvankelijke daling vanaf de jaren negentig, vertoont het aantal ernstig verkeersgewonden sinds 2006 een stijging. In 2017 raakten naar schatting 20.800 personen ernstig gewond in het verkeer in Nederland, minder dan de 21.400 in 2016. Gezien de onzekerheid in de schattingen, kan het verschil tussen 2016 en 2017 echter op toeval berusten.

Bijna twee derde van het aantal ernstig verkeersgewonden bestaat uit fietsers. Het overgrote deel daarvan raakt gewond in een ongeval waarbij geen motorvoertuig is betrokken. Er vallen relatief veel ernstig verkeersgewonden onder jongeren (15-19 jaar) en onder mensen van 45 jaar en ouder in vergelijking met de bevolkingssamenstelling.

De schatting van het aantal ernstig verkeersgewonden is gebaseerd op een combinatie van de ongevallenregistratie (BRON) door de politie en ziekenhuisgegevens (LBZ). Vooral ongevallen waarbij geen motorvoertuig betrokken is, worden altijd zeer beperkt in BRON geregistreerd. Na 2009 zijn de ontwikkelingen voor álle ongevallen – ook die met een motorvoertuig – minder goed te volgen, omdat de registratie in BRON sindsdien sterk is achteruitgegaan. In latere jaren zijn alleen gegevens van ziekenhuisopnamen beschikbaar. In de laatste jaren is de registratiegraad van ernstig verkeers­gewonden in BRON weer toegenomen, maar belangrijke kenmerken worden niet altijd geregistreerd. Voorbeelden daarvan zijn de vervoerswijze (van het slachtoffer en van de tegenpartij), de snelheids­limiet van de weg waar het ongeval plaatsvond en het gegeven of dit binnen of buiten de bebouwde kom was.

Feiten

Hoeveel ernstig verkeersgewonden vielen er in 2017 in Nederland?

In 2017 raakten naar schatting 20.800 personen ernstig gewond in het verkeer in Nederland, iets minder dan de 21.300 en 21.400 in 2015 en 2016. Het is, gezien de onzekerheid in de geschatte aantallen, nog te vroeg om vast te stellen of er in 2017 een trendbreuk is ingezet of dat het aantal ernstig verkeersgewonden toevallig iets lager was dan in de omliggende jaren [1] .

Wat is de officiële definitie van een ernstig verkeersgewonde?

Een ernstig verkeersgewonde is een slachtoffer met ernstig letsel dat als gevolg van een verkeersongeval is opgenomen in het ziekenhuis en niet binnen dertig dagen is overleden. Een verkeersongeval wordt internationaal gedefinieerd als een ongeval op de openbare weg, waarbij ten minste één rijdend voertuig is betrokken. De letselernst van dat slachtoffer, uitgedrukt in de Maximum Abbreviated Injury Score (MAIS), moet ten minste van het niveau MAIS2 zijn [2]. MAIS is een internationaal gebruikte maat om de ernst van letsel aan te duiden. Deze score kan worden afgeleid uit de verschillende letsels die bij een patiënt gecodeerd zijn. Voorbeelden van MAIS2-letsels zijn botbreuken en hersenschudding met bewustzijnsverlies.

In 2009 heeft SWOV voorgesteld om deze nieuwe definitie te hanteren voor ernstig gewonden in het verkeer. In 2010 is Nederland op deze nieuwe definitie overgegaan, waarmee is afgestapt van de eerder gebruikelijke ‘ziekenhuisgewonden’ [3]. Tot de nieuwe definitie is besloten omdat niet alle ziekenhuisgewonden (zoals geregistreerd in BRON) daadwerkelijk opgenomen en ernstig gewond bleken te zijn.

De EU heeft sinds enkele jaren haar definitie van een ernstig verkeersgewonde eveneens gebaseerd op de MAIS-score. Zij gaan echter niet uit van minimaal MAIS2 (matig gewond) maar van MAIS3 (ernstig gewond). Volgens díe definitie wordt een groot deel (thans ca. 60%) van de ernstig verkeersgewonden volgens de huidige definitie (namelijk die met MAIS2) niet meer tot de ernstig gewonden gerekend. In Nederland is deze definitie nog niet overgenomen. Uit oogpunt van uniformiteit binnen de EU, en ook om de definitie meer in overeenstemming te brengen met hetgeen in de medische wereld als gangbaar geldt, ligt het in de rede dat ook Nederland op termijn overgaat op deze EU-definitie. Dit laat onverlet dat de MAIS2-slachtoffers een grote groep vormen waarvan een aanzienlijk aantal mensen met beperkingen blijft kampen. Ook als deze MAIS2-groep niet meer tot de ‘ernstig verkeersgewonden’ wordt gerekend, blijft het belangrijk de omvang ervan te monitoren en terug te dringen [4] .

Hoe wordt het aantal ernstig verkeersgewonden in Nederland vastgesteld?

SWOV schat jaarlijks het aantal ernstig verkeersgewonden op basis van twee bronnen:

  • het Bestand geRegistreerde Ongevallen in Nederland (BRON)
    In BRON verzamelt en publiceert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de politiegegevens omtrent verkeersongevallen. Dit bestand bevat kenmerken van het ongeval zoals wegkenmerken, voertuigkenmerken en informatie over de toedracht. BRON bevat geen goede informatie over de letselernst: de politie maakte t/m 2014 alleen onderscheid tussen (waarschijnlijke) ziekenhuisopname en spoedeisende hulp, en dat onderscheid was niet altijd correct. Sinds 2015 ontbreekt het onderscheid geheel; slachtoffers die naar het ziekenhuis worden vervoerd worden nu altijd geregistreerd als ‘ziekenhuisopname’. Ook ontbreken veel gewonden en de laatste jaren ontbreken ook belangrijke kenmerken zoals vervoerswijze, vervoerswijze van de tegenpartij, snelheidslimiet van de weg waarop het ongeval plaatsvond, of dit binnen of buiten de bebouwde kom was, en naam van het ziekenhuis waar het slachtoffer naartoe is vervoerd.
  • de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ) met gegevens uit ziekenhuizen
    De LBZ is een bestand dat wordt beheerd door Dutch Hospital Data (DHD). Dit bestand bevat letselgegevens zoals lichaamsdeel en letseltype. Het bestand is behoorlijk compleet, maar niet alle slachtoffers zijn geregistreerd als verkeersslachtoffer. Bovendien bevat de LBZ weinig informatie over het ongeval.

SWOV schat het aantal ernstig verkeersgewonden (EVG), door de gegevens van beide bestanden te koppelen en te analyseren [4] [5]. Voor een betrouwbare schatting van het aantal ernstig verkeersgewonden is de kwaliteit van de beide gegevensbronnen van cruciaal belang. Er moet een voldoende groot aantal slachtoffers zowel in BRON als in de medische registratie voorkomen. Vanaf het jaar 2010 is de kwaliteit van de bestanden onvoldoende om nog uitspraken te doen over de ontwikkelingen van aantallen EVG in subgroepen (zoals typen verkeersdeelnemers, leeftijdsgroepen, e.d.). Wel kan op basis van de ziekenhuisregistratie een indicatie gegeven worden van de onderverdeling naar deze kenmerken, dus van de aandelen man/vrouw, fietsers of ouderen.

Hoe heeft het aantal ernstig verkeersgewonden in Nederland zich vanaf 2000 ontwikkeld?

Afbeelding 1 toont de ontwikkeling van het aantal ernstig verkeersgewonden (EVG) in de periode 2000 tot en met 2017 [4]. De trend is voor deze periode een stijgende, al leek in 2012 en 2013 voorzichtig een daling ingezet te worden. Deze daling heeft zich in 2014 en 2015 niet voortgezet en in 2016 was het aantal ernstig verkeersgewonden gestegen naar 21.400. Dit was het hoogste aantal sinds het begin van de registratie in 1993 [6]. In 2017 was het geschatte aantal ernstig verkeersgewonden weer lager. Het kan niet uitgesloten worden dat deze daling op toeval berust. De toekomst zal uitwijzen of in 2017 een trendbreuk is ingezet of dat het aantal ernstig verkeersgewonden toevallig iets lager was dan in de omliggende jaren (zoals ook het geval was in 2013).

Afbeelding 1. Geschat werkelijk aantal ernstig verkeersgewonden in Nederland sinds 2000. Totale aantallen en verdeling over ongevallen waarbij wel (M) of geen (N) motorvoertuig is betrokken. Na 2009 is de exacte verdeling tussen N- en M-slachtoffers onzeker. Bronnen: DHD, IenW en SWOV.

 

De ontwikkeling van het aantal EVG is het resultaat van de trends in verschillende subgroepen, bijvoorbeeld slachtoffers van motorvoertuigongevallen (M-ongevallen) en van niet-motorvoertuigongevallen (N-ongevallen). Als we die apart bekijken, zien we sinds 2006 een sterker stijgende trend in het aantal EVG in ongevallen zonder motorvoertuig, terwijl het aantal EVG in ongevallen met motorvoertuig – na een aanvankelijke daling tot 2006 – lijkt te stabiliseren. Inmiddels valt naar schatting ruim de helft van de EVG in ongevallen zonder motorvoertuig.

Hoe is de ontwikkeling in ernstig verkeersgewonden naar vervoerswijze?

Van de EVG in de ziekenhuisregistratie vormen fietsers (vooral bij ongevallen zonder motorvoertuig) de grootste groep, met ruim de helft van het totaal in 2009 en een stijgend aandeel in de jaren erna (zie Afbeelding 2). Ter vergelijking: bij verkeersdoden is ongeveer een derde van de slachtoffers een fietser en vallen inmiddels ongeveer evenveel slachtoffers onder fietsers als onder auto-inzittenden (zie de SWOV-factsheet Verkeersdoden in Nederland). Bij fietsongevallen zonder motorvoertuig (Fiets N-ongevallen) zien we in de afgelopen tien jaar de grootste stijging in het aandeel EVG.

Het aandeel EVG in de ziekenhuisregistratie dat inzittende was van een auto of bestelauto is de afgelopen tien jaar duidelijk gedaald. In 2009 maakte deze groep nog ongeveer 15% uit van het aantal EVG in de LBZ (13,6% in BRON). In 2017 was ruim 10% van de EVG een (bestel)auto-inzittende.

Afbeelding 2. Verdeling van de ernstig verkeersgewonden in Nederland sinds 2000 naar vervoers­wijze, gebaseerd op de registratie in de LBZ. Deze onderverdeling is niet nauwkeurig bekend, omdat de vervoerswijzen in de LBZ niet altijd geheel correct zijn. Bron: DHD en SWOV.

 

De aantallen EVG per type verkeersdeelnemer zijn vanaf het jaar 2010 niet meer te bepalen wegens gebrekkige registratie in BRON (zie Hoe wordt het aantal ernstig verkeersgewonden in Nederland vastgesteld?). De gebruikte verdeling op basis van de LBZ is indicatief, aangezien de vervoerswijze die in het ziekenhuis geregistreerd wordt niet altijd overeenkomt met de vervoerswijze die de politie heeft geregistreerd. Nu sinds 2014 de vervoerswijze in BRON in ruim 40% van de gevallen ontbreekt, is de correctie van de vervoerwijze volgens de LBZ op basis van BRON vaak niet mogelijk. De ontwikkeling van EVG naar vervoerswijze op basis van de LBZ in Afbeelding 2 lijkt niet heel erg af te wijken van die ontwikkeling op basis van BRON-gegevens tot en met 2009 (niet in afbeelding).

Het risico om ernstig gewond te raken (ernstig verkeersgewonden per afgelegde afstand) is het hoogst voor gemotoriseerde tweewielers (Afbeelding 3). In deze afbeelding zijn vijfjaargemiddelden weergegeven, omdat op jaarbasis berekende risico’s door onzekerheden in mobiliteitsgegevens en ongevalsaantallen fluctueren. Gegevens van na 2009 zijn voor gewonden niet beschikbaar.

Afbeelding 3. Het overlijdensrisico en risico om ernstig gewond te raken (slachtoffers per afgelegde afstand) in Nederland voor verschillende vervoerswijzen, gemiddeld over periodes van 5 jaar. Bronnen: CBS, IenW, DHD en SWOV.
Hoe is de ontwikkeling in ernstig verkeersgewonden naar leeftijd?

De verdeling van het aantal ernstig verkeersgewonden over de verschillende leeftijdsgroepen komt niet overeen met de bevolkingsopbouw in Nederland, zie Afbeelding 4. Deze afbeelding toont deze leeftijdsopbouw voor de vijfjaarsperioden 2005-2009 (links) en voor 2010-2014[i] (rechts) op basis van de ziekenhuisregistratie (LBZ).

Onder Kinderen in de leeftijd van 0 tot 15 jaar viel in beide perioden iets meer dan 10% van het totaal aantal EVG, terwijl ze bijna 20% van de totale bevolking uitmaken. De meeste kinderen raken gewond in een ongeval zonder betrokken motorvoertuig: op de fiets dan wel te voet.

Ouderen raken eveneens vooral gewond in ongevallen waarbij geen motorvoertuigen zijn betrokken, maar in vergelijking met hun aandeel in de bevolking raken zij juist vaker gewond. Deze oververtegenwoordiging hangt samen met de verhoogde lichamelijke kwetsbaarheid van ouderen, zie ook de SWOV-factsheet Ouderen in het verkeer.

Voor de overige leeftijdsgroepen zijn motorvoertuigongevallen belangrijker. Binnen deze categorie is het aandeel 15‑19-jarige EVG tussen 2005 en 2009 zelfs meer dan tweemaal zo groot als het aandeel in de bevolking. In 2010-2014 is dat aandeel wel afgenomen ten opzichte van 2005-2009. Het gaat veelal om 16-17-jarige snor- en bromfietsers en 18-19-jarige autobestuurders. Dit laatste is het gevolg van de hogere ongevalskans tijdens beginnende deelname aan het gemotoriseerde verkeer, zie ook de SWOV-factsheets 18- tot en met 24-jarigen: jonge automobilisten en Brom- en snorfietsers.

Ook de ontwikkeling van de leeftijdsopbouw is af te lezen uit Afbeelding 4. We zien verschuivingen van de groep 25-49 jarige ernstig verkeersgewonden naar de groep ouderen (vergelijking van de periode 2010-2014 met de periode 2005-2009). Ouderen maken een steeds groter deel van de gewonden uit, onder andere door de demografische ontwikkeling. Daarnaast groeit het aandeel ouderen onder EVG echter ook sterker dan in de bevolking. Het aandeel slachtoffers van ongevallen zonder motorvoertuig wordt in die leeftijdsgroep steeds groter. Overigens is de verdeling tussen ongevallen met en zonder motorvoertuig in de LBZ onzeker. De leeftijden zijn echter wel betrouwbaar.

Afbeelding 4. Verdeling van de bevolking naar leeftijd (groen), vergeleken met die van het aantal ernstig verkeersgewonden naar leeftijd (rood); slachtoffers van ongevallen met en zonder motorvoertuig zijn onderscheiden. Links de leeftijdsopbouw voor de periode 2005-2009 en rechts voor de periode 2010-2014. De verdeling van de EVG is gebaseerd op de LBZ; de leeftijdsregistratie is daarin nauwkeurig; de betrokkenheid van een motorvoertuig is onzeker. Bronnen: DHD, SWOV (EVG) en CBS (bevolking).

[i]Het jaar 2014 is het laatste jaar waarvoor de gegevens nog ten kantore van SWOV kunnen worden bewerkt. Daarom is Afbeelding 4 gebaseerd op gegevens tot en met 2014.

Hoe is de man-vrouwverhouding onder ernstig verkeersgewonden?

Ongeveer 60% van de ernstig verkeersgewonden is man en dus 40% vrouw. Deze verhouding is de laatste jaren nauwelijks veranderd. De man-vrouwverhouding verschilt echter wel duidelijk tussen verschillende leeftijdsgroepen en tussen ongevallen met en zonder motorvoertuig (M- en N-ongevallen), zie Afbeelding 5.

Afbeelding 5. Aandelen ernstig verkeersgewonden naar geslacht en leeftijd, voor N- en M-ongevallen. De verdeling van de EVG is gebaseerd op de LBZ 2010-2014.[ii] Bronnen: DHD, SWOV.

 

Mannen raken over het geheel genomen vaker gewond bij motorvoertuigongevallen dan vrouwen (donkerblauwe vs. roodoranje staven in Afbeelding 5). Ook raken mannen vaker gewond bij ongevallen mét motorvoertuigen dan bij ongevallen zónder (leeftijdsgroep 15 t/m 54 jaar; donker- vs. lichtblauwe staven in Afbeelding 5). Dit hangt voor een deel samen met mobiliteitsverschillen tussen mannen en vrouwen. Terwijl onder voetgangers en fietsers het aandeel mannelijke en vrouwelijke EVG vrijwel gelijk is, is van de snor- en bromfietsers ongeveer driekwart man. Van de ernstig verkeersgewonden onder motorrijders is zelfs ongeveer 90% man.

Als we naar de ongevallen zonder motorvoertuig (N-ongevallen) kijken, zijn mannen over­vertegenwoordigd in de EVG t/m 59 jaar. Bij slachtoffers tussen de 60 en 85 jaar in N-ongevallen is het aandeel vrouwen juist hoger (lichtblauwe vs. lichtoranje staven in Afbeelding 5).

In de leeftijdsgroep tot 15 jaar valt ca. 60% van de EVG in N-ongevallen. Vanaf 15 jaar is juist het aandeel motorvoertuigongevallen ineens aanmerkelijk groter. Tegelijkertijd zien we in die leeftijds­categorie ook veel mannelijke slachtoffers. Het aandeel M-ongevallen neemt met toenemende leeftijd weer af tot ca. 40% voor 60+’ers. Ernstig verkeersgewonden vallen vanaf die leeftijd voor ca. 60% in ongevallen zonder motorvoertuig. Juist in die 60+-groep zien we meer vrouwelijke slachtoffers.


[ii] Het jaar 2014 is het laatste jaar waarvoor de gegevens nog ten kantore van SWOV kunnen worden bewerkt. Daarom is deze grafiek gebaseerd op gegevens tot en met 2014.

Hoe zijn de ernstig verkeersgewonden verdeeld naar verschillende soorten wegen?

Naast kenmerken van het slachtoffer zijn ook die van de ongevalslocatie van belang bij onderzoek naar de verkeersveiligheid en bij beleidsvoering op dat gebied. Van EVG in ongevallen zonder motorvoertuig is geen informatie beschikbaar over ongevalslocatie of ongevals­type. Dit komt doordat deze informatie afkomstig is uit de LBZ en deze kenmerken daarin niet worden geregistreerd.

Van de EVG in ongevallen waarbij wèl een motorvoertuig betrokken was, viel tot 2009 ongeveer 60% binnen de bebouwde kom. Van de EVG die buiten de bebouwde vallen (circa 40%), valt ongeveer een vijfde op wegen met een limiet van 100 km/uur of meer [2]. Voor de jaren na 2009 zijn geen betrouwbare gegevens meer beschikbaar.

Welke letsels lopen verkeersslachtoffers op en hoe ernstig zijn ze?

In Afbeelding 6 [7] is in beeld gebracht aan welke lichaamsdelen ernstig verkeersgewonden letsel oplopen en in hoeverre men hier acuut of blijvend last van heeft (de letsellast, uitgedrukt in het verlies aan gezonde levensjaren, DALY genoemd). Opvallend is het grote aandeel hoofdletsel, gevolgd door heup- en beenletsel. Langdurige gevolgen zijn er vooral van hoofdletsels, maar ook van letsels aan het onderbeen. Slachtoffers die blijvend last houden, hebben vooral problemen met dagelijkse activiteiten en pijnklachten. Ruim 20% van de slachtoffers heeft blijvende klachten. De letsels en letsellast verschillen per vervoerswijze en ook voor verschillende leeftijdsgroepen en voor mannen en vrouwen. Voor meer informatie hierover zie het rapport Lasten van verkeersletsel ontleed [7].

Afbeelding 6. Verdeling van letsels en letsellast en verdeling van acute en blijvende letsellast naar lichaamsdeel. Verdelingen gebaseerd op alle EVG in de LBZ 2000-2009 [7].

Ernstig verkeersgewonden hebben een letselernst met een MAIS-score van ten minste 2. Van hen heeft ongeveer 60% een letselernst met een MAIS-score gelijk aan 2 en ongeveer 10% een letselernst met een MAIS-score van 4 of meer. Door de jaren heen neemt het aandeel MAIS3-slachtoffers langzaam toe. In Afbeelding 7 (links) zien we de verdeling in 2017. Maken we onderscheid tussen MAIS2 (de grootste groep slachtoffers met iets minder ernstig letsel) en MAIS3+ (de groep slachtoffers met ernstiger letsel) dan zien we verschillende trends (rechterdeel van Afbeelding 7). Het aantal MAIS3+-slachtoffers blijkt sinds 2006 gestaag te stijgen. De ontwikkeling voor MAIS2-slachtoffers is minder uitgesproken: sinds 2008 is dit aantal min of meer stabiel. Het geschatte aantal fluctueerde tussen 12.000 en 13.500. De marges rond de geschatte aantallen zijn relatief groot (enkele honderden), waardoor we geen conclusies kunnen verbinden aan de veranderingen in de aantallen slachtoffers in twee opeenvolgende jaren, zoals 2016 en 2017.

Afbeelding 7. Aandelen ernstig verkeersgewonden naar letselernst in 2017 (links) en ontwikkeling in de tijd van aantallen ernstig verkeersgewonden met MAIS 2-letsel en MAIS 3+-letsel (rechts). De onderverdeling in ernst is onzeker. Bronnen: DHD, IenW, SWOV.

 

De letselernst verschilt per leeftijds¬groep (niet getoond in de afbeelding). Onder ernstig verkeersgewonden van 70+ ligt het aandeel met een letselernst van MAIS 2 op ongeveer 44%, terwijl bij kinderen van 0 tot 14 jaar 78% van de ernstig verkeersgewonden een letselernst heeft met een MAIS-score gelijk aan 2 (bron: LBZ 2014, DHD).


Wat zijn de maatschappelijke kosten van een ernstig verkeersgewonde?

Bijna de helft van de totale kosten van verkeersongevallen (ongeveer 45%) is toe te rekenen aan ernstig verkeersgewonden, terwijl het aandeel van doden relatief gering is (naar schatting 13%), zie Afbeelding 8. Lichtgewonden (behandeld op een spoedeisendehulpafdeling van een ziekenhuis) en overige gewonden hebben beide een aandeel van circa 7% in de kosten en 28% van de kosten is toe te rekenen aan ongevallen met uitsluitend materiële schade (UMS).

Het totaal aan maatschappelijke kosten van verkeersongevallen wordt geschat op 14 miljard euro in 2015 (€13,0 tot €15,4 miljard [8]). Dit is ongeveer 2% van het bruto binnenlands product. De kosten per verkeersdode bedragen circa €2,9 miljoen en per ernstig verkeersgewonde circa €310.000. Zie voor meer informatie de SWOV-factsheet Kosten van verkeersongevallen.

Afbeelding 8. Aandeel van doden, ernstig/licht/overige gewonden en ongevallen met uitsluitend materiële schade (UMS) in de totale kosten van verkeersongevallen (2015). Bron: KiM.
Hoe verhoudt het aantal ernstig verkeersgewonden in Nederland zich tot dat in andere landen?

Gewonden worden in verschillende landen op veel verschillende manieren geregistreerd. Definities en registratiegraad lopen uiteen, waardoor een internationale vergelijking moeilijk is. De Europese Commissie beijvert zich al ongeveer tien jaar voor een internationale definitie, gebaseerd op verkeersslachtoffers met MAIS3+-letsels. Nederland zal zich mogelijk aan deze definitie gaan conformeren. Voor veel landen is het verzamelen van de benodigde gegevens (politiegegevens en ziekenhuisgegevens) en de uitvoering van de benodigde bewerkingen nog niet mogelijk gebleken.

Op Europees niveau wordt ook onderzoek gedaan naar het verzamelen van gegevens over MAIS3+-slachtoffers. In 2016 verscheen het rapport Study on serious road traffic injuries in the EU [9], dat gericht is op gegevens en ongevalsomstandigheden van slachtoffers onder voetgangers, fietsers, motorrijders en auto-inzittenden. Binnen het EU-project SafetyCube is gekeken naar verschillen in methoden waarmee verschillende landen hun aantallen MAIS3+-slachtoffers bepalen, en welke gevolgen deze methoden op het geschatte aantal hebben [10]. In datzelfde EU-project is ook onderzoek gedaan naar letselgevolgen van ernstig verkeersgewonden [11] en naar de maatschappelijke kosten van ernstig verkeersgewonden [12].

Publicaties en bronnen

Hieronder vindt u de lijst met referenties die in deze factsheet zijn gebruikt. Alle gebruikte bronnen zijn in te zien of op te vragen via ons kennisportaal. Hier vindt u meer literatuur over dit onderwerp.

[1]. Weijermars, W., Moore, K., Goede, M. de & Goldenbeld, C. (2018). Monitor Verkeersveiligheid 2018; Doorpakken om de verkeersveiligheid effectief te verbeteren. R-2018-16. SWOV, Den Haag.

[2]. Reurings, M.C.B. & Bos, N.M. (2011). Ernstig verkeersgewonden in de periode 1993-2009; Update van de cijfers. R-2011-5. SWOV, Leidschendam.

[3]. Reurings, M.C.B. & Bos, N.M. (2009). Ernstig gewonde verkeersslachtoffers in Nederland in 1993-2008; Het werkelijke aantal in ziekenhuizen opgenomen verkeersslachtoffers met een MAIS van ten minste 2. R-2009-12. SWOV, Leidschendam.

[4]. Bos, N.M., Bijleveld, F.D., Temürhan, M., Commandeur, J.J.F., et al. (2018). Ernstig verkeersgewonden 2017; Schatting van het aantal ernstig verkeersgewonden in 2017. R-2018-18. SWOV, Den Haag.

[5]. Reurings, M.C.B. (2010). Ernstig verkeersgewonden in Nederland in 1993-2008: in het ziekenhuis opgenomen verkeersslachtoffers met een MAIS-score van ten minste 2. Beschrijving en verantwoording van de schattingsmethode. R-2010-15. SWOV, Leidschendam.

[6]. Weijermars, W., Schagen, I. van, Moore, K., Goldenbeld, C., et al. (2017). Monitor Verkeersveiligheid 2017; Nieuwe impuls nodig voor verbetering verkeersveiligheid. R-2017-17. SWOV, Den Haag.

[7]. Weijermars, W.A.M., Bos, N.M. & Stipdonk, H.L. (2014). Lasten van verkeersletsels ontleed; Basis voor een nieuwe benadering van verkeersveiligheid. R-2014-25. SWOV, Den Haag.

[8]. KiM (2016). Mobiliteitsbeeld 2016. Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, Den Haag.

[9]. Aarts, L.T., Commandeur, J.J.F., Welsh, R., Niesen, S., et al. (2016). Study on serious road traffic injuries in the EU. European Union, Belgium.

[10]. Pérez, K., Weijermars, W., Amoros, E., Bauer, R., et al. (2016). Practical guidelines for the registration and monitoring of serious traffic injuries. D7.1 of the H2020 project SafetyCube.

[11]. Weijermars, W., Meunier, J.-C., Bos, N., Perez, C., et al. (2016). Physical and psychological consequences of serious road traffic injuries. Deliverable 7.2 of the H2020 project SafetyCube.

[12]. Schoeters, A., Wijnen , W., Carnis, L., Weijermars, W., et al. (2017). Costs related to serious injuries. D7.3 of the H2020 project SafetyCube

Print this page

Geactualiseerd

06 dec 2018