Publicatie

Toetsing duurzaam-veilig karakter van het wegennet in West-Zeeuwsch-Vlaanderen

Auteur(s)

Noordzij, drs. P.C.; Gundy, Drs. C.M.; Dijkstra, Ir. A

Jaar

1997

Downloaden

PDF-pictogram pdf (19.94 MB)

De verkeersveiligheid in de provincie Zeeland, met name in West-Zeeuwsch-Vlaanderen (WZV), steekt in een aantal opzichten ongunstig af bij die in de overige gebieden in Nederland. De regionale wegbeheerders kozen het gebied WZV uit voor het introduceren van een duurzaam-veilig verkeerssysteem. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat wees dit gebied vervolgens als demonstratieproject aan. Dat houdt onder andere in dat men de ontwikkelingen in het gebied nauwgezet volgt via een monitoringsysteem. De SWOV heeft dat systeem uitgewerkt en verscheidene ‘draaiboeken' samengesteld voor de uitvoering ervan. Een van de onderdelen van de monitor is een toetsing van de maatregelen op het gebied van de weginfrastructuur, aan de ontwerpprincipes van een duurzaam-veilig wegennet. Het daartoe opgestelde draaiboek is hier verder uitgewerkt in een opzet voor die toetsing. De feitelijke toetsing zal eventueel in vervolgprojecten plaatsvinden. Bij de toetsing moeten drie vragen beantwoord worden: - Is de vormgeving van het wegennet in WZV conform de duurzaam-veilige ontwerpprincipes? - Verandert het gedrag van weggebruikers als gevolg van de duurzaam-veilige vormgeving van het wegennet? - Verandert het gedrag in overeenstemming met de gedachtengang over een duurzaam-veilige vormgeving en gebruik? Voor de beantwoording van deze vragen en voor de feitelijke toetsing zijn geen kant en klare onderzoeksmethoden en -technieken beschikbaar. Daarom is in dit rapport eerst de opzet uitgewerkt. Deze opzet bestaat uit drie onderdelen: ‘Functionaliteit', ‘Homogeniteit' en ‘Voorspelbaarheid'. De functionaliteit betreft het beoogde gebruik van het wegennet. We toetsen dit vooraf met rekenmodellen die de effecten van de verschillende verkeersmaatregelen op de gekozen routes van het verkeer laten zien en achteraf met tellingen, enquêtes en metingen die de feitelijke situatie vastleggen. De homogeniteit betreft de omstandigheden waarin de verschillende verkeerssoorten mengen (verschillen in snelheid en afmetingen). Toetsing hiervan gebeurt vooraf door de geplande gedragsregels en -mogelijkheden te evalueren en achteraf door waarnemingen van de feitelijke verkeerssituaties. De voorspelbaarheid stellen we vast door veld-, simulator, video- en fotostudies, die elk andere combinaties van vijf onderscheiden gedragsaspecten vastleggen. Deze gedragsaspecten zijn: herkennen van wegsoorten en situaties, herkennen van beperkingen van eigen gedrag, voorspellen van situaties en gedrag, beheersing van ontmoetingen / beperkte inspanning en beperkte variatie in gedrag / overeenstemming met gewenst gedrag. Alle activiteiten voor de toetsing zullen zich richten op een route in WZV waarin alle duurzaam-veilige wegtypen opgenomen zijn

Testing the sustainably safe character of the road network in West Zeeland Flanders Road safety in the Province of Zeeland, and especially in the region known as West Zeeland Flanders (WZV), is poorer in several respects than in other places in The Netherlands. The regional road authorities selected the WZV area as the site for introducing a sustainably safe traffic system. TheMinistry of Transport and Public Works then designated this area as the site for a demonstration project. Among other things, this means that a monitoring system will be used for meticulously following the developments within this geographic area. The SWOV (Institute for Road Safety Research) has developed this system and compiled various strategies for carrying it out. One element of this monitoring is the testing of measures in the area of road infrastructure against the design principles for sustainably safe road networks. The strategy proposed for this testing was then worked out in more detail to create a design for the testing. The actual testing may possibly take place within follow-up projects. This testing must answer three questions: -Does the design of the road network in WZV conform to the design principles for sustainably safe road networks? -Does the behaviour of road users change as a result of applying the design principles for sustainably safe road networks? -Does behaviour change in accordance with the line of reasoning relating to the design and use of principles for sustainably safe road networks? Since no ready-made research methods and techniques exist for the actual testing done to find answers to these questions, this report presents a detailed description of the design. This design consists of three parts: ‘functionality', ‘homogeneity' and ‘predictability'. Functionality involves the road network's intended use. Wewill test this beforehand with models calculated to show the effects of the various traffic measures on selected traffic routes, and afterward with counts, surveys and measurements that will establish the actual situation. Homogeneity involves the circumstances, such as differences in speed and dimensions, under which the various types of traffic (pedestrian, vehicular, bicycles, etc.) are combined. Testing this occurs beforehand by evaluating the planned rules and possibilities for behaviour, and afterward by perceiving the actual traffic situations. Predictability will be established by means of field, simulator, video and photo studies, each of which will establish different combinations of five different aspects of behaviour. These aspects of behaviour are: identifying road types and situations, identifying limitations in one's own behaviour, predicting situations and behaviour, controlling of encounters/limited effort, and limited variation in behaviour/agreement with desired behaviour. All activities for testing will be focused on an itinerary in WZV which includes all types of sustainably safe roads

Print this page
rapport

Rapportnummer

R-97-29

Pagina's

83

Gepubliceerd door

SWOV, Leidschendam