Publicatie

Ontwikkelingen in de kennis over de fiets en fietsvoorzieningen

Literatuuroverzicht (1993-1997) voor de C.R.O.W-werkgroep 'Evaluatie en Herziening Ontwerpwijzer Fietsvoorzieningen'.

Auteur(s)

Dijkstra, Ir. A

Jaar

1997

Downloaden

PDF-pictogram pdf (474.84 KB)

In 1993 is het handboek Tekenen voor de Fiets (C.R.O.W, 1993) verschenen, ook wel genoemd de Ontwerpwijzer Fietsvoorzieningen. DeOntwerpwijzer is nu vier jaar in gebruik. De toenmalige opdrachtgever (het ministerie van Verkeer en Waterstaat) wil het gebruik van deze Ontwerpwijzer evalueren, zowel ten aanzien van de actualiteit en bruikbaarheid van de inhoud als ten aanzien van de toegankelijkheid van het document. De evaluatie kan aanleiding geven tot een herziene uitgave. Het C.R.O.W heeft de SWOV gevraagd na te gaan welke inhoudelijke ontwikkelingen er sinds 1993 zijn opgetreden op het gebied van de fiets en de fietsvoorzieningen. Dit gebied moet ruim worden geïnterpreteerd en mag zich niet beperken tot de verkeersveiligheid. In het geval van de Ontwerpwijzer is er kennis opgeslagen die in een periode van ongeveer twintig jaar is opgedaan. De hier gerapporteerde literatuurstudie laat zien dat de toename van de kennis in binnen- en buitenland gedurende de afgelopen vier jaar in het verlengde ligt van die eerder opgedane kennis. Dat wil zeggen: we hebben geen resultaten uit onderzoek of uit de praktijk gevonden die zo afwijken van de bestaande kennis dat er een dringende noodzaak is om die nieuwe kennis meteen onder de aandacht van de doelgroep (verkeersplanners en wegontwerpers) te brengen. We moeten helaas ook vaststellen dat kennis die vier jaar geleden ontbrak, ook nu nog niet beschikbaar is. Dus nog steeds weten we niet het fijne van bepaalde keuzen die een wegbeheerder op wegvak- en kruispuntniveau moet maken; wel of niet een fietsstrook, wel of niet een fietspad voor een kruispunt afknotten, wel of niet een uitgebogen fietspad. Dit rapport beveelt aan om nu te starten met vernieuwend onderzoek om daarmee over ongeveer vier jaar de Ontwerpwijzer te kunnen herzien

Developments in the knowledge on bicycles and cycling facilities In 1993, the handbook Sign up for the bike (C.R.O.W, 1993) was published. This publication, also referred to as the ‘Design Manual for Cycling Facilities', has now been in use for four years. The Ministry of Transport and Public Works, who originally commissioned the handbook, now wishes to evaluate its use, in terms of the accessibility of the document and whether its contents are up-to-date and practicable. The evaluation may lead to the publication of a revised edition. TheC.R.O.W (Netherlands Centre for Research and Contract Standardization in Civil and Traffic Engineering) has asked SWOV Institute for Road Safety Research to look into the developments which have taken place with regard to cycling and cycling facilities since 1993. The area of study should be broadly interpreted and not limited to road safety. The Design Manual contains information which has been accumulated over a period of some twenty years. The literature study reported here shows that the increase in knowledge, both within the Netherlands and abroad, during the last four years represents an extension of the data previously collected. In other words, no research results or real-life examples have been observed which deviate from the existing knowledge to such an extent that there is an urgent need for this new information to be brought to the attention of the target group (traffic planners and road designers). Unfortunately, we must also conclude that knowledge which was lacking four years ago is still not available today. This means that we still do not know all we might with regard to certain choices which a road authority has to make at the level of carriageways and junctions: should there be a cycle lane or not; should a cycle track be interrupted at a junction or not; should a cycle track be bentout or not. This report recommends that an innovative study should begin directly in order to facilitate a revision of the Design Manual in approximately four years' time

Print this page
rapport

Rapportnummer

R-97-38

Pagina's

15

Gepubliceerd door

SWOV, Leidschendam