Publicatie

Mobiliteit mag - Veiligheid moet

Inleiding ter gelegenheid van het Nationaal Verkeersveiligheidscongres, 13 april 2000, Amsterdam

Auteur(s)

Wegman, Ir. F.C.M.

Jaar

2001

In het Nederlandse verkeersveiligheidsbeleid wordt gewerkt met kwantitatieve taakstellingen: de aantallen verkeersslachtoffers in het jaar 2000 zouden 25% lager moeten zijn dan de aantallen in 1986. In het jaar 2010 zouden de verkeersdoden tot een aantal van 750, en de ziekenhuisgewonden tot een aantal van 14.000 teruggebracht moeten zijn. De taakstellingen voor het jaar 2010 liggen binnen ons bereik, maar dan zouden er wel aanvullende initiatieven ontwikkeld moeten worden. Als we onze ontwikkelingen op het gebied van verkeersveiligheid spiegelen aan die van het ons omringend Europa is er geen enkele reden voor zelfgenoegzaamheid. De vraag wat te doen vergt enerzijds een politiek/bestuurlijk antwoord en anderzijds een inhoudelijk. Aanbevolen wordt om verkeersveiligheid een integraal onderdeel te laten zijn van het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan onder het motto ‘Mobiliteit mag - Veiligheid moet'. De volgende fase van Duurzaam Veilig moet zodanige condities scheppen dat verkeersveiligheid op een transparante wijze wordt meegewogen en dat er bovendien geen geweld gedaan wordt aan de visie en uitgangspunten van Duurzaam Veilig.

Mobility may - Safety must; Introduction for the National Road Safety Congress, 13th April, 2000, Amsterdam The Netherlands' road safety policy works with quantitative targets: in 2000, the number of victims will have to be 25% less than in 1986. In 2010, the number of road deaths will have to have been reduced to 750, and the in-patients to 14,000. The 2010 targets are within our reach, but we will have to develop additional initiatives. If we compare our road safety developments with the European countries around us, there is not a single reason for complacency. The question of what to do about it requires on the one hand, a political/ managerial answer, and on the other hand, an intrinsic answer. I recommend making road safety an integral part of the National Traffic and Transport Plan, with the slogan ‘Mobility may - Safety must'. The next phases of Sustainably Safe must create such conditions that road safety is clearly included in the weighting process, and that, moreover, no damage is done to the vision and starting points of Sustainably Safe.

Print this page