Publicatie

Kosten van de verkeersonveiligheid in Nederland, 1993

Auteur(s)

Muizelaar, Drs. J. ; Mathijssen, M.P.M. ; Wesemann, Mr. P

Jaar

1995

In dit rapport heeft de SWOV de kosten ten gevolge van de verkeersonveiligheid voor het jaar 1993 in beeld gebracht. Het gebruikte model is in grote lijnen gelijk aan hetgeen het bureau McKinsey & Company voor het jaar 1983 heeft opgesteld in een rapport uit 1985, getiteld Naar een slagvaardig verkeersveiligheidsbeleid. Een belangrijk onderdeel van dit rapport vormde de berekening van de kosten van de verkeersonveiligheid. Sindsdien is het aantal geregistreerde verkeersdoden en -gewonden verminderd. Ook zijn er ontwikkelingen geweest in de maatschappelijke perceptie van de negatieve externe effecten van de verkeersonveiligheid. Dit rechtvaardigt een hernieuwde berekening van de maatschappelijke kosten van de verkeersonveiligheid. Het uitgangspunt van de geactualiseerde berekeningen vormt het McKinsey-rapport. Om een consistente vergelijking tussen de uitkomsten over 1983 en 1993 mogelijk te maken heeft de SWOV de kosten over 1983 herberekend. De kosten van de verkeersonveiligheid zijn zowel bij de berekening over 1983 als die over 1993 onderverdeeld in vier hoofdgroepen: 1. medische kosten; 2. produktieverlies; 3. materiële kosten; 4. afhandelings- en preventiekosten. In de navolgende vergelijkingen worden steeds de herberekende kosten over 1983 gehanteerd. De medische kosten zijn tussen 1983 en 1993 van 349 naar 440 miljoen toegenomen, ondanks de reductie van het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten (met 15%) en het afgenomen aantal ligdagen (van 17 naar 12). De toename van de kosten wordt voornamelijk veroorzaakt door de gestegen prijs per ligdag (verdubbeld). Het bruto-produktieverlies is gegroeid van 3,3 miljard in 1983 naar 4,3 miljard in 1993. Ook het netto-produktieverlies vertoont een toename, namelijk van 2,0 naar 3,2 miljard. De McKinsey-cijfers over 1983 moesten hierbij worden herberekend vanwege de overgang van de Arbeidskrachtentelling (AKT) naar de Enquête Beroepsbevolking (EBB) voor het meten van het arbeidsvolume. Ook het streven van de SWOV om zoveel mogelijk gebruik te maken van openbare bronnen maakte herberekening noodzakelijk. De voornaamste oorzaak van de stijging is niet de gevolgde methode of de herberekening, maar de grote toename van het produktieverlies door arbeidsongeschiktheid. In 1983 kwam 3,7% van de verkeersgewonden in de WAO. In1993 was dat percentage met 70% gestegen, namelijk tot 6,3%. Ter vergelijking: de totale instroom in de WAO steeg van 1,5% in 1983 tot 1,7% in 1993, een toename met 18%. Ook de uitstroom van verkeersgewonden uit de WAO is afgenomen: het percentage dat na zes jaar niet meer in de WAO verkeerde, daalde van 47% in 1983 tot 36% in 1993. De materiële kosten zijn gegroeid van 3,4 miljard in 1983 tot 4,2 miljard in 1993. De grootste stijgingen hebben zich voorgedaan bij de geboekte schade en de niet door een verzekeringsmaatschappij vergoede schade aan personenauto's, elk ongeveer 400 miljoen. Dit is een conservatieve schatting. Recent SWOV-onderzoek schat de niet door een verzekerings-maatschappij vergoede schade ruim 1 miljard hoger in, maar de gebruikte onderzoeksmethode kan niet direct worden gebruikt voor een her-berekening over 1983. In dat onderzoek is namelijk ook de schade berekend die is veroorzaakt door vrachtauto's, bussen en ander gemotoriseerd verkeer, zoals bromfietsen. Het totaal van de afhandelings- en preventiekosten is gestegen van 2,2 miljard in 1983 tot 3,3 miljard in 1993. De preventiekosten zijn toegenomen van 1,9 tot 3,0 miljard. De voornaamste oorzaken van deze toename zijn de uitgaven aan rijopleiding en de kosten van veiligheidsvoorzieningen in en aan personenauto's. De afhandelingskosten zijn vrijwel constant gebleven. De totale kosten van de verkeersonveiligheid zijn in de bruto-variant gestegen van 9,2 miljard in 1983 tot 12,3 miljard in 1993. In de netto-variant zijn zij gestegen van 8,0 tot 11,1 miljard. (Exclusief de preventiekosten zijn de totale kosten van de verkeers-onveiligheid bruto gestegen van 7,3 tot 9,3 miljard en netto van 6,0 tot 8,1 miljard.) Hierbij moet wel worden aangetekend, dat deze bedragen waarschijnlijk een onderschatting van de werkelijke kosten te zien geven. Zoals reeds vermeld, zijn de materiële kosten voor 1993 mogelijk ruim 1 miljard hoger dan volgt uit het nu gehanteerde model. De kosten van verkeersonveiligheid zijn gepresenteerd in lopende guldens. Voor de intertemporele vergelijking heeft de SWOV de totalen voor 1983 en 1993 berekend als percentage van het Bruto Binnenlands Produkt (BBP). Ofschoon het geregistreerde aantal doden en gewonden is gedaald, zijn de kosten van de verkeersonveiligheid als percentage van het BBP vrijwel gelijk gebleven. De percentages van de bruto- en netto-variant voor 1983 zijn 2,4% respectievelijk 2,1%; voor 1993 bedragen zij 2,2% respectievelijk 2,0%. Totaaloverzicht van de kosten in 1983 en 1993 in miljoenen guldens: bruto-kostennetto-kosten 1983199319831993 medische kosten349440349440 produktieverlies3.2814.3462.0073.190 materiële kosten3.4044.1883.4044.188 afhandelingskosten260303260303 subtotaal7.2949.2776.0208.121 preventiekosten1.9393.0071.9393.007 totaal generaal9.23312.2847.95911.128

Costs of road hazard in the Netherlands, 1993 This report describes the costs resulting from road hazard for the year 1993 as charted by the SWOV. The model used largely matches that drawn up by McKinsey & Company for the year 1983 and published in a report dating from 1985 entitled Towards an efficient road safety policy. An important element of this report is the calculation of road hazard costs. Since then, the number of registered traffic fatalities and injuries has dropped. There have also been developments in the social perception of the negative external effects of road hazard. These factors justify a new calculation of the social costs of road hazard. The basis of the actualised calculation is offered by the McKinsey report. In order to offer a consistent comparison between the results for 1983 and 1993, the SWOV has recalculated the costs for 1983. The costs of road hazard as calculated for both 1983 and 1993 have been classified into four main groups: 1. medical costs; 2. loss of production; 3. property damage; 4. costs of handling and prevention. The following comparison applies the recalculated costs over 1983 at all times. The medical costs between 1983 and 1993 rose from Dfl 349 million to Dfl 440 million, despite a reduction in the number of patients admitted to hospital (by 15%) and a reduction in the number of hospitalisation days (from 17 to 12). The increase in cost is mainly due to the increased price of hospitalisation per day (doubled). The gross production loss has risen from Dfl 3.3 thousand million in 1983 to Dfl 4.3 thousand million in 1993. Also, the net production loss shows an increase, namely from Dfl 2.0 to Dfl 3.2 thousand million. In this case, the McKinsey figures over 1983 had to be recalculated, due to the transition from the Labour Force Count (AKT) to the Working Population Survey (EBB) to measure the volume of labour. Also, the SWOV's intention to make maximum use of public resources required recalculation of the figures. The principal cause of the increase is not the method of recalculation adopted, but rather the great rise in production loss due to disability. In 1983, 3.7% of those injured in traffic fell under the Disablement Insurance Act (WAO). In 1993, this percentage had risen by 70%, namely to 6.3%. In comparison, the total number of people receiving disability insurance under the WAO rose from 1.5% in 1983 to 1.7% in 1993, an increase of 18%. Furthermore, the number of road accident victims returning to work after receiving disability insurance has declined: the percentage no longer receiving WAO benefits after six years dropped from 47% in 1983 to 36% in 1993. The costs of property damage have risen from Dfl 3.4 thousand million in 1983 to Dfl 4.2 thousand million in 1993. The greatest rise occurred with the registered damage and with the damage to passenger cars not compensated by an insurance company, each amounting to about Dfl 400 million. Thisis a conservative estimate. Recent SWOV research estimated the damage not compensated by an insurance company to be over Dfl 1 thousand million higher. However, the research method used cannot be applied directly for a recalculation over 1983, since this study also calculated the damage caused by lorries, buses and other motorised traffic, such as mopeds. The total handling and prevention costs rose from Dfl 2.2 thousand million in 1983 to Dfl 3.3 thousand million in 1993. The costs of prevention have risen from Dfl 1.9 thousand million to Dfl 3.0 thousand million. The principal causes of this increase are the expenditures on driver education and the costs of safety equipment in and on passenger cars. Thehandling costs have remained virtually consistent. The total costs of road hazard have risen in the gross variant from Dfl 9.2thousand million in 1983 to Dfl 12.3 thousand million in 1993. In the net variant they have risen from Dfl 8.0 to Dfl 11.1 thousand million. (Excluding the costs of prevention, the total costs of road hazard have risen in gross terms from Dfl 7.3 to 9.3 thousand million and in net terms from Dfl 6.0 to 8.1 thousand million). It should be noted in this regard that these sums probably represent an underestimation of the true cost. As already noted, the costs of property damage for 1993 are probably over Dfl 1 thousand million higher than the costs arising from the model currently used. The costs of road hazard have been presented in current Dutch guilders. For the intertemporal comparison, the SWOV calculated the totals for 1983 and 1993 as a percentage of the Gross Domestic Product (GDP). Although the registered number of fatalities and injured has declined, thecosts of road hazard as a percentage of the GDP have remained virtually the same. The percentages of the gross and net variants for 1983 are 2.4% and 2.1% respectively; for 1993 they amount to 2.2% and 2.0%, respectively. Summary of the 1983 and 1993 costs in million guilders: gross costsnet costs 1983199319831993 medical costs349440349440 loss of production3,2814,3462,0073,190 property damage3,4044,1883,4044,188 handling costs260303260303 subtotal7,2949,2776,0208,121 prevention costs1,9393,0071,9393,007 total 9,23312,2847,95911,128

Print this page