Publicatie

Kosten-effectiviteit van verkeersveiligheidsmaatregelen

Methodiekontwikkeling en toepassingsmogelijkheden voor duurzaam-veilige maatregelen

Auteur(s)

Poppe, F. ; Mulder, Ing. J.A.G.

Jaar

1994

Downloaden

PDF-pictogram pdf (1.98 MB)

Om te komen tot een selectie van effectieve duurzaam-veilige verkeersveiligheidsmaatregelen is het van belang de kosten-effectiviteit van maatregelen en van pakketten van maatregelen te bepalen. In dit rapport wordt een aantal aspecten van die problematiek behandeld. In de eerste plaats wordt het belang aangegeven van het formuleren van een kwantitatieve taakstelling, om daarmee het kader voor de verdere selectie van maatregelen te bepalen. Het gaat daarbij om het onderscheid tussen kwantitatieve en kwalitatieve methoden, een `smalle' (bedrijfseconomische) of `brede' (maatschappelijke) analyse, en het onderscheid tussen een kosten-baten analyse (KBA) en een kosteneffectiviteitsanalyse (KEA). Geconcludeerd wordt dat waar mogelijk een KEA de voorkeur verdient, omdat daarmee de moeilijke problematiek van het bepalen van de baten vermeden kan worden. De baten van een maatregel zijn immers de kosten van de verkeersonveiligheid die vermeden wordt, en deze zouden dan in een monetaire waarde vertaald moeten worden. Expliciete aandacht moet worden besteed aan de wijze waarop met het verloop in de tijd omgegaan wordt. Aan de hand van een kritische beschouwing van het McKinsey-rapport uit 1985 wordt bezien hoe daar met het bepalen van de kosten en de effectiviteit van maatregelen omgegaan is. Geconstateerd wordt onder meer dat de gekozen werkwijze, waarbij men eerst naar doelgroepen uitsplitst, het bereiken van een goede effectiviteitsbepaling heeft bemoeilijkt. Tevens wordt vastgesteld dat de levensduur van de maatregelen in het McKinsey-rapport geen rol heeft gespeeld bij het bepalen van de effecten. Ter vergelijking wordt ook een aantal voorbeelden uit het buitenland beschreven, waarbij zowel nationale (Finland, Zweden), regionale (de Australische staat Victoria) als lokale (de Deense stad Aalborg) zijn beschreven. Ten slotte is een zogenaamde `vingeroefening' uitgevoerd. Aan de hand van eerder verzameld materiaal over mogelijke verkeersveiligheidsmaatregelen zijn daarvoor op de in het rapport beschreven wijze berekeningen over de kosteneffectiviteit gemaakt. Aanbevolen wordt op bredere schaal te komen tot experimenten met kosten-effectiviteitsanalyses, waarbij verschillende categorieën van maatregelen onderling vergeleken zouden moeten worden

In order to arrive at a selection of sustainably safe traffic safety countermeasures it is important to assess the effectiveness of countermeasures and combinations of countermeasures. In this report some aspects of that problem area are being discussed. In the first place the importance is being indicated of formulating a quantitative goal, to set the constraints for further selection of countermeasures. The difference between qualitative and quantitative methods is being discussed, as well as differences between `narrow' (corporative) and `broad' (societal) analysis, and between a cost-benefit analysis (CBA) and a cost-effectiveness analysis (CEA). Wherever possible a CEA is preferred, because this dodges the difficult problem of finding out the benefits. The benefits of a countermeasure equal the cost of traffic unsafety, and these should then be translated into monetary values. Explicit attention should be given to problems related to development over time. By means of a critical evaluation of the McKinsey-report of 1985 on the Dutch traffic safety policy the methods used there to handle cost and effectiveness are being discussed. One conclusion is that starting to split into target groups made it difficult to arrive at a good estimate of effectiveness. Also, the lifespan of countermeasures was not considered. For reasons of comparison a number of examples from abroad are being described, incorporating national (Finland, Sweden), regional (the Australian state of Victoria) and local (the Danish town of Aalborg) examples. Finally a small scale exercise has been carried out. Using previously gathered material on possible countermeasures computations on cost-effectiveness for those countermeasures have been made. It is being recommended to carry out experiments with cost-effectiveness analyses on a broader scale, comparing different categories of countermeasures

Print this page
rapport

Rapportnummer

R-94-68

Pagina's

41

Gepubliceerd door

SWOV, Leidschendam