Publicatie

Kencijfers van vrachtverkeer op rijkswegen

Auteur(s)

Tromp, J.P.M

Jaar

1997

Downloaden

PDF-pictogram pdf (1.13 MB)

In dit onderzoek worden de kencijfers bepaald - ongevallen per afgelegde voertuigkilometer, afgezet tegen de intensiteit van motorvoertuigen - van vrachtwagens op drie typen (rijks)wegen: autosnelwegen, autowegen en wegen met een geslotenverklaring voor langzaam verkeer. De volgende kencijfers (ingedeeld in klassen van aandeel vrachtverkeer en onderverdeeld in klassen van de jaargemiddelde werkdag-etmaalintensiteit van alle motorvoertuigen) worden voor de wegsecties en wegvakken gegeven: -Het totale aantal ongevallen (letsel en uitsluitend materiële schade) per afgelegde voertuigkilometer. -Het aantal letselongevallen per afgelegde voertuigkilometer. Voor dit onderzoek zijn gegevens gebruikt uit de bestanden WEGGEG (wegkenmerken), INWEVA (verkeerskenmerken) en IMPULSE (ongevallen). Alleen wegvakken en wegsecties in het gebied tussen de 5- en 95- percentielwaarden van lengte, intensiteit en aandeel vrachtverkeer zijn in de steekproeven opgenomen; de extremen in weg- en verkeerskenmerken en extremen in risico zijn verwijderd. De kencijfers worden bepaald door het aantal ongevallen in de teller te delen door een expositie in de noemer. In onderhavig onderzoek is alleen de spreiding van de aantallen ongevallen in de teller bepaald. De noemer kan echter ook spreiding vertonen. Bij wegen met gescheiden rijbanen en ongelijkvloerse kruisingen (voornamelijk autosnelwegen) zijn behalve de ongevallen op de hoofdrijbaan ook de ongevallen op de op- en afritten en op de kruispunten onderaan deze op- en afritten in het onderzoek betrokken. Ongevallen op verbindingswegen bij knooppunten zijn niet meegenomen, aangezien deze weggedeelten niet geïnventariseerd zijn en er geen weg- en verkeersgegevens beschikbaar zijn. Ditbetekent dat het in dit rapport gegeven beeld van de onveiligheid op deze wegen niet volledig is. Resultaten Op autosnelwegen met twee rijstroken per rijrichting ontloopt het risiconiveau van vrachtwagens en lichte voertuigen elkaar niet veel. Op autosnelwegen met drie en vier rijstroken per rijrichting is het risiconiveau van vrachtwagens echter hoger dan dat van lichte voertuigen. Het risiconiveau voor beide voertuigtypen en voor beide ongevalssoorten is hoger op autosnelwegen met drie en vier rijstroken per rijrichting dan op autosnelwegen met twee rijstroken per rijrichting. Aanbevolen wordt de kwaliteit van de kencijfers op rijkswegen te verbeteren en de kencijfermethodiek verder te ontwikkelen

Index numbers for freight transport on state roads This study determines the index numbers (the number of accidents occurring for every vehicle kilometre travelled, compared to the traffic flow of motor vehicles) for lorries on three types of (state) roads: motorways, trunk roads and roads marked as forbidden to slow traffic. The following index numbers (divided into classes according to the percentage of freight transport, and subdivided into groups according to the annual average daily traffic (AADT) for all motor vehicles) are provided for stretches of road and road sections: -The total number of accidents (injury, and material damage only) for each vehicle kilometre travelled. -The number of injury accidents for each vehicle kilometre travelled. For this study, information was obtained from the WEGGEG file (road characteristics), the INWEVA file (traffic characteristics) and the IMPULSE file (accidents). Only road sections and stretches of road in the field between the 5 and 95 percentile values for length, traffic flow, and percentage of freight transport were included in the samples; the extremes in road and traffic characteristics and the extremes in risk were excluded. The index numbers were determined by dividing the number of accidents in the numerator by the vehicle kilometres in the denominator. In this study, only the distribution of the numbers of accidents in the numerator was determined. Thedenominator, however, can also exhibit distribution. In looking at dual carriageways and grade separated interchanges (predominantly motorways), the accidents occurring on the entries and exits and on the intersections below these entries and exits, as well as accidents occurring on the main carriageways, are included in the study. Accidents on connecting roads at interchanges are not included since these stretches of roads are not inventoried, and no road and traffic data is available. This means that the image of the dangers on these roads as presented in this report is not complete. Results On motorways with two traffic lanes in each direction, the risk levels for lorries and light vehicles (passenger cars and vans) are not substantially different. On motorways with three and four traffic lanes in each direction, however, the risk level for lorries is higher than that for light vehicles. The risk level for both types of vehicles and for both kinds of accidents is higher on motorways with three and four traffic lanes in each direction than on motorways with two traffic lanes in each direction

Print this page
rapport

Rapportnummer

R-97-31

Pagina's

38 + 3

Gepubliceerd door

SWOV, Leidschendam