Publicatie

Hoe kan Gelderland door met Duurzaam Veilig?

Verkenning van het Gelders Meerjarenprogramma Verkeersveiligheid 2007-2010 met een nadruk op formele educatie

Auteur(s)

Aarts, Dr. L.T.

Jaar

2008

In 2007 verscheen het Gelders Meerjarenprogramma Verkeersveiligheid 2007-2010. Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland (ROVG) heeft aan de SWOV gevraagd om deze verkeersveiligheidsplannen te verkennen op mogelijkheden om hierin de thema's te integreren uit de Duurzaam Veilig- (DV-)visie zoals deze in 2005 door de SWOV is geactualiseerd in Door met Duurzaam Veilig. De vraag van het ROVG spitste zich vooral toe op de vijf thema's die in Door met Duurzaam Veilig zijn aangeduid voor formele verkeerseducatie, maar de interesse was breder. Daarnaast wilde het ROVG graag een doorkijk naar mogelijk interessante projecten waarin Gelderland als 'proeftuin' zou kunnen fungeren. Voor het doel van dit verzoek, en met het oog op mogelijke andere beleidsmakers met soortgelijke vragen, ontwikkelde de SWOV een zogenoemde DV-beleidsplanverkenning. Deze verkenning is gebaseerd op inhoudelijke en organisatorische thema's, specifiek uit Door met Duurzaam Veilig en tevens uit algemeen bestuurskundige literatuur. De verkenning bestaat uit grofweg drie delen: 1. Probleemanalyse en visie als basis voor beleid. 2. Inhoudelijke beleidsonderwerpen: - Doelstelling - Typen beleidsmaatregelen - Aansluiting beleidsmaatregelen bij doelen - DV-thema's naar typen maatregelen - DV-thema's naar speciale onderwerpen - DV-principes 3. Organisatorische aspecten: - Tijdsindicatie van beleid - Financiële onderbouwing - Uitvoering en uitvoerbaarheid van beleid - Evaluatie van beleid - Kwaliteitszorg en doorwerken na faseringsoplossingen - Integrale benadering (maatregeltypen, beleidsterreinen, DV-principes) Op basis van bovenstaande punten zijn de Gelderse plannen en aanvullende documenten verkend. Zo is inzichtelijk gemaakt waar in de beleidsplannen verbeterpunten liggen, en mogelijkheden voor aansluiting bij of inpassing van de verschillende DV-thema's. De nadruk van deze verkenning ligt, gezien het verzoek van het ROVG, op het inhoudelijke gedeelte van de toetsingslijst en daarbij in het bijzonder op educatie, het belangrijkste beleidsterrein van het ROVG. De conclusies en aanbevelingen van het onderzoek zijn hieronder op hoofdlijnen samengevat. Probleemanalyse en visie Conclusie Het ROVG-beleid is vooral gebaseerd op algemene kennis over verkeersveiligheidsproblemen, op lokaler niveau soms ook op specifiekere ongevallenanalyses. Zowel de Duurzaam Veilig-visie als de black-spotaanpak vormen de basis voor maatregelen. Aanbeveling Verdere verfijning van beleid is mogelijk op basis van aanvullende analyses. Doelstellingen en beleid Conclusie De doelstelling van het beleid is helder in termen van slachtoffers; er worden diverse typen beleidsmaatregelen ingezet (educatie, handhaving, infrastructuur); er zijn meer typen beleidsmaatregelen mogelijk (bijvoorbeeld ITS-proeven). Per activiteit zijn er doelstellingen geformuleerd in termen van prestatie-indicatoren (zoals percentage wegen of scholen die aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen). Deze worden jaarlijks gemonitord. Nu en dan vindt doorrekening van beleidsopties plaats in relatie tot de slachtofferdoelstelling. Aanbeveling De beleidsmaatregelen kunnen worden uitgebreid met proeftuin-projecten op het gebied van ITS. De relatie tussen doelstelling en beleidsmaatregelen zou jaarlijks in beeld gebracht kunnen worden. Educatieve maatregelen Conclusie Het ROVG is erg actief op het gebied van educatie, vooral met projecten voor middelbare scholieren en beginnende bestuurders. Hierbij komen ook al actuele DV-thema's aan bod (de 'menselijke maat'). Projecten voor jongere kinderen worden gestimuleerd via de scholen. Zicht op de inhoud van deze educatieprojecten ontbreekt nog bij het ROVG. Projecten voor de oudere doelgroep zijn vooral gericht op vaardigheden ter bevordering van de mobiliteit en niet op strategische vervoerskeuzen. Aanbeveling Meer zicht krijgen en sturing geven op de inhoud van basisschoolprojecten vanuit de vijf formele educatieve DV-thema's. Hierbij is onderwijskundige kennis vereist. Voor ouderen de educatie meer richten op strategische vervoerskeuzen en aantrekkelijke alternatieven bieden. Handhavingsmaatregelen Conclusie Het ROVG overlegt met de politie over regionale handhaving. Het beeld van het handhavingsbeleid is diffuus door de betrokkenheid van verschillende partijen die het handhavingsbeleid mede bepalen. Aanbeveling Meer aandacht initiëren voor preventie van overtredingen (gericht op jongeren, alcoholgebruik, en het gebruik van technische hulpmiddelen). Overtredingsgedrag monitoren naar de mate van ernst, en per ernstgraad doelstellingen formuleren. Extra inzetten op zware overtreders. Infrastructurele maatregelen Conclusie Het ROVG stimuleert de aanpak van infrastructurele speerpunten. Vooral verbetering van de inrichting van Zones 30 en 60 valt positief op (geloofwaardiger maken van de snelheidslimiet). Op 50- en 80km/uur-wegen is er vooral aandacht voor de aanleg van essentiële herkenbaarheidskenmerken (EHK). Aanbeveling Ook bij de andere wegtypen het beleid meer stimuleren vanuit de verkeersveiligheidsproblemen (bijvoorbeeld vergevingsgezinde bermen van 80km/uur-wegen zijn erg belangrijk). Het aanbrengen van EHK benutten voor een discussie over de wijze waarop Gelderland op termijn echt duurzaam veilig kan worden ingericht. Overige beleidsmaatregeltypen Conclusie Op het gebied van voertuigen en technologie is Gelderland niet zo actief. Beleid op deze terreinen is niet zozeer een regionale aangelegenheid, maar er zijn wel proeftuin-activiteiten mogelijk. Aanbeveling Proeven met technologische hulpmiddelen overwegen, bijvoorbeeld met informatievoorzienende systemen voor strategische keuzen, of black-boxsystemen tegen regelovertreding. Organisatorische aspecten Conclusie De Gelderse plannen zijn helder over de tijdslijn (tot 2010), de uitvoerders, de financiering en de evaluatie van beleid. De uitvoerbaarheid is minder duidelijk. Gelderland is ook actief op het gebied van kwaliteitszorg en integraliteit, maar nog niet op elk deelterrein. Aanbeveling Het tijdspad van beleid verder uitbreiden (2008-2012; 2020). De uitvoerbaarheid in beeld brengen en evaluaties meer toepassen. Benutting van financieringsbronnen nader bekijken. Kwaliteitszorg naar meer beleidsterreinen en activiteiten uitbreiden (bijvoorbeeld naar educatie). Maatregeltypen en beleidsterreinen nog meer integraal vormgeven vanuit centraal gestelde thema's (zoals snelheidsproblematiek). DV-principes integraal implementeren. Tot slot Al met al is de conclusie dat het Gelderse beleid op een aantal punten al goed aansluit bij verschillende thema's uit Door met Duurzaam Veilig. Er is echter ook nog een aantal kansen om de DV-thema's of -werkwijze in het beleid te verwerken. Deze verkenning biedt daar nader zicht op. Het is aan het ROVG om verder uit te werken hoe het samen met zijn verkeersveiligheidspartners de verschillende aanbevelingen wil kiezen of prioriteren. Tevens zijn er enkele onderwerpen die zich lenen voor nadere samenwerking tussen het ROVG (als 'proeftuin') en de SWOV. In een aantal gevallen zijn hiervoor de eerste contacten al gelegd.

How can the Province of Gelderland further incorporate Sustainable Safety? Exploration of the Gelderland Road Safety Programme 2007-2010 with extra emphasis on formal education In 2007 the Gelderland Road Safety Programme 2007-2010 was published. The Regional Road Traffic Safety Authority Gelderland (ROVG) asked SWOV to investigate these road safety plans for possibilities to integrate the Sustainable Safety themes from the advanced vision as published in 2005: Advancing Sustainable Safety. The ROVG request specifically focussed on the five themes that were indicated in Advancing Sustainable Safety for formal traffic education, but also covered a wider field. Furthermore, the ROVG wanted to see the possibilities for other interesting experimental projects that could be carried out in the Province of Gelderland In answer to this request, and with similar questions from other policymakers in mind, SWOV developed what is called a 'Sustainable Safety Policy Exploration'. This exploration is based on themes concerning content and organisation, specifically in relation with Advancing Sustainable Safety and also with general literature in the field of public administration. The exploration roughly consists of three parts: 1. Problem analysis and vision as a basis for policy. 2. Policy subjects concerning content: - Targets; - Types of policy measures; - How do the policy measures relate to the targets; - Sustainable Safety themes by type of measure; - Sustainable Safety themes by special topic; - Sustainable Safety principles. 3. Organisational aspects: - Indication of the time line of the policy; - Financial basis; - Realization and feasibility of policy; - Evaluation of policy; - Quality assurance and effectuation after phasing solutions; - Integral approach (types of measures, policy fields, Sustainable Safety principles). The Gelderland plans and supplementary documents were investigated using the above topics. This way, it was made clear where improvements could be made in the policy plans, and possibilities were shown to connect to the various Sustainable Safety themes. In line with ROVG's request, the emphasis of this exploration is on that part of the checklist which deals with content, and more so on education, which is ROVG's main policy field. A general summary of the conclusions and recommendations from this exploration follow below. Problem analysis and vision Conclusion The ROVG policy is mainly based on general knowledge of road safety problems, at a more local level sometimes also on more specific crash analyses. Both the Sustainable Safety vision and the blackspot approach are at the roots of measures to be taken. Recommendation Further fine-tuning of policy can be achieved by carrying out supplementary analyses. Objectives and policy Conclusion The policy objective is clear in terms of casualties; different types of policy measures, e.g. education, enforcement and infrastructure, are used; other types of policy measures are possible, for instance tests of Intelligent Transport Systems (ITS). For each activity targets are formulated in terms of performance indicators like the percentage of roads or schools that has to meet certain conditions. These are monitored on a yearly basis. Occasionally a calculation is made of the policy options in relation with the casualty target. Recommendation The policy measures can be extended with pilot projects in the field of ITS. The relation between objective and policy measures could be visualized yearly. Educational measures Conclusion ROVG is very active in the field of education, particularly in projects aimed at secondary school pupils and novice drivers. These projects also use some of the present Sustainable Safety themes ('Man as the measure of all things'). Projects aimed at younger children are being stimulated through the schools. ROVG still lacks a thorough knowledge of the content of these educational projects. Projects aimed at the elderly are mainly aimed at skills to improve mobility, and not at strategic choices of transport mode. Recommendation Improve knowledge of primary school projects and increase steering their contents using the five formal Sustainable Safety educational themes. This requires knowledge of education. For the elderly, education should focus more on strategic choices of transport mode; authorities should offer attractive alternatives. Enforcement measures Conclusion ROVG discusses regional enforcement with the police. Enforcement policy shows a diffuse picture because so many parties are involved that decide on enforcement policy. Recommendation Initiate prevention of violations, aimed at youngsters, alcohol consumption, and the use of technical instruments. Monitor offences by level of severity, and formulate objectives for each level of severity. Put in extra effort for heavy offenders. Infrastructural measures Conclusion ROVG stimulates tackling infrastructural topics. Especially positive are the improvements of the layout of Zones 30 and 60 to make their speed limits more credible. On 50 and 80km/h roads, special attention is paid to the application of essential recognizability characteristics. Recommendation Stimulate policicymaking from a road safety point of view also for other road types. For example, forgiving road shoulders are very important for 80km/h roads. Use the application of essential recognizability characteristics for starting a discussion about how to eventually achieve a truly sustainably safe infrastructure in the Province of Gelderland. Other types of policy measures Conclusion The Province of Gelderland is not very active concerning vehicles and technology. These fields are not so much a regional responsibility, but there are possibilities for experimental activities. Recommendation Consider testing technological support systems, for instance informative systems for strategic choices, or black box systems to prevent offences. Organisational aspects Conclusion The Gelderland plans are clear about the time path until 2010, the contractors, the financing and the policy evaluation. The feasibility is less clear. The Province of Gelderland is also active in quality assurance and integrality, but not yet in each subsection. Recommendation Further extension of the time path (2008-2012; 2020). Give a clear picture of the feasibility and carry out more evaluation. Closer investigation of using financial sources. Extend quality assurance to cover more policy areas and activities, for instance education. Further integration of measure types and policy fields on the basis of central themes like e.g. speed. Integral implementation of Sustainable Safety principles. Finally Overall, the conclusion is that the Gelderland policy is in keeping with the different Sustainable Safety themes at several points. However, there still are a number of possibilities to incorporate Sustainable Safety themes or methods in policy. This exploration offers a clearer perspective. It is up to ROVG to plan how to choose and prioritize the different recommendations, together with its road safety partners. Furthermore, there are some issues which are suitable to be used for further cooperation between ROVG and SWOV. In a number of cases, the first steps have already been taken.

Print this page
rapport

Rapportnummer

R-2007-11

Pagina's

56 + 8

Gepubliceerd door

SWOV, Leidschendam