Publicatie

Effectiviteit van trainingen op de openbare weg

Mogelijkheden voor onderzoek en voor de aanpak ervan

Auteur(s)

Goldenbeld, Dr. Ch.

Jaar

2001

Er zijn sterke vermoedens dat trainingen van verkeersdeelnemers op de openbare weg de betrokkenheid bij ongevallen kunnen verlagen. De SWOV heeft een vooronderzoek gedaan naar de beschikbare kennis van de effecten van trainingen op de openbare weg, en naar de mogelijkheden om door gegevensverzameling en onderzoek deze kennis te verbeteren. De aandacht was daarbij vooral gericht op onderzoek in samenwerking met bedrijven en hun chauffeurs. Met de beschikbare literatuur kan geen betrouwbaar beeld worden verkregen van de effecten van trainingen op de openbare weg op de ongevalsbetrokkenheid van chauffeurs die beroepsmatig rijden. Om dit beeld voor de Nederlandse situatie toch te kunnen schetsen zijn Nederlandse gegevens over ongevalsbetrokkenheid van getrainde (en ongetrainde) chauffeurs nodig. In deze notitie zijn een aantal mogelijkheden voor onderzoek gegeven en is aangegeven hoe een dergelijk onderzoek planmatig kan worden aangepakt. Voor negen mogelijke onderzoeksvragen is aangegeven welke informatiebronnen nodig zijn om deze te beantwoorden. Ook worden onderzoeksmethoden beschreven die gebruikt kunnen worden om veranderingen in het (verkeers)gedrag bij chauffeurs vast te stellen. Deze gedragsgegevens kunnen eventueel een aanvullende rol spelen in onderzoek naar de effecten van een training op de openbare weg op het schadeverloop. Voor een dergelijk onderzoek naar schades worden mogelijke varianten van onderzoek beschreven en de informatie die daarin moet worden verzameld. Betere kennis over de effectiviteit van wegtrainingen in het voorkomen van ongevallen vereist financiering en tijdinvestering. Nadere kennisverwerving kan goed en (relatief) goedkoop worden gerealiseerd met een meer planmatige aanpak van onderzoek. Uiteraard dienen de verschillende partijen (verzekeraars, cursus-aanbiedende organisaties, onderzoeksinstantie) het eens te zijn over deze aanpak. Op basis van deze - helder beschreven - aanpak kunnen bedrijven hun medewerking aan het onderzoek verlenen, op voorwaarde dat ze over een goed georganiseerd bedrijfsinformatiesysteem beschikken. Voorwaarde voor goed onderzoek is verder om 'het moment' af te wachten waarin de onderzoekscondities het gunstigst zijn.

Effectiveness of public highway training; Research and approach possibilities There are strong indications that training road users on public roads could lower involvement in accidents. SWOV made a study of the available knowledge of the effects of training on public roads, together with the possibilities of improving this knowledge by means of data collections and research. Attention was especially paid to research in cooperation with companies and their drivers. No valid picture could be formed from the available literature about the effects of public road training on the accident involvement of professional drivers. In order to obtain an idea of the situation in the Netherlands, accident involvement data of trained and untrained drivers is necessary. This study presents a number of research possibilities and indicates how such research can be carried out systematically. Indications are given for nine possible research questions as to which information sources are necessary to answer these questions. Research methods that can be used to establish changes in the traffic behaviour of drivers are also described. This behavioural data can possibly play a complementary role in research into the effects of public highway training on the extent of damage. For such research of damage, possible research variants are described and the information that must be gathered in them. Better knowledge of the effectiveness of public highway training in preventing accidents requires the investment of time and money. Further knowledge acquisition can be good and achieved (relatively) cheaply by a more systematic research approach. The various parties (insurers, companies offering courses, research organisations) must, of course, agree about this approach. With this - clearly written - approach as groundwork, companies can offer their cooperation in such research, on the condition that they have available a well organised business information system. A precondition for good research is, furthermore, to wait for ‘the right moment' in which the research conditions are the most favourable.

Print this page
rapport

Rapportnummer

D-2000-13

Pagina's

17 blz.

Gepubliceerd door

SWOV, Leidschendam