Publicatie

De bronnen voor mobiliteitsgegevens

Een onderzoek naar consistente historische reeksen

Auteur(s)

Polak, Dr. P.H

Jaar

1995

Ten behoeve van onderzoek naar de ontwikkeling van de verkeersonveiligheid in Nederland bestaat behoefte aan historische cijfers, zowel van de onveiligheid zelf, als van de expositiegrootheden. Van deze laatste zijn de belangrijkste grootheden: de jaarlijkse aantallen kilometers die afgelegd worden met de verschillende vervoermiddelen, en de reizigerskilometers, eveneens per wijze van vervoer. Het CBS publiceert consistente reeksen die beginnen in 1978. Oudere gegevens sluiten niet aan of ontbreken geheel of gedeeltelijk. In deze publikatie zijn - op basis van alle beschikbare gegevens - reeksen geconstrueerd vanaf 1950, die aansluiten aan de recente CBS-reeksen. Opdeze wijze is gepoogd de op dit moment beste reeksen expositiegegevens te geven voor de belangrijkste (gemotoriseerde) vervoerswijzen. De reeksen wijken enigszins af van eerdere door de SWOV gehanteerde reeksen

Sources for data on mobility For the purpose of research into the development of road hazard in the Netherlands, there is a need to have available historical figures concerning both hazard as such and the exposure levels. Of the latter, the most important quantities are: the annual number of kilometres covered by the various modes of transport and the traveller kilometres, also per mode of transport. The CBS publishes consistent series commencing in 1978. Older data do not link up or are lacking, either in part or in full. This publication has constructed series starting from 1950; these are based on all the available data and link up with the recent CBS series. This approach attempts to offer the best series of exposure data currently available for the primary (motorised) modes of transport, although it should be noted that these series deviate somewhat from those previously employed by the SWOV

Print this page
rapport

Rapportnummer

R-95-50

Pagina's

19

Gepubliceerd door

SWOV, Leidschendam