Publicatie

Compleetheid en representativiteit van VIPORS 1996

Een studie ter beoordeling van de mate waarin het registratiesysteem VIPORS over het jaar 1996 een afspiegeling vormt van de werkelijkheid, en ter schatting van het aantal slachtoffers dat spoedeisende hulp vraagt.

Auteur(s)

Kampen, Ir. L.T.B. van

Jaar

1997

In rapport wordt verslag gedaan van de beoordeling van de mate van representativiteit en compleetheid van VIPORS, het registratiesysteem van verkeersslachtoffers in Nederland die zich melden voor behandeling op een Spoedeisende Hulpafdeling van een ziekenhuis. De beoordeling betreft de registratie over 1996, het derde en tevens laatste operationele jaar van VIPORS. Vanaf 1997 is sprake van een nieuw registratiesysteem, het Letsel Informatie Systeem (LIS) van Consument en Veiligheid. Voor de beoordeling van de registratie worden gegevens uit het betreffende bronbestand, VIPORS over 1996, op compleetheid en mate van overeenkomst vergeleken met gegevens uit twee andere bronnen, te weten het bestand van de Verkeersongevallenregistratie van Hoofdafdeling Basisgegevens (BG) van AVV (het VOR-bestand) en het bestand van de Landelijke Medische Registratie (LMR) van SIG Zorginformatie (het LMR-bestand). Eerst is bepaald of slachtoffers in de dertien ziekenhuizen die deel uitmaken van de VIPORS-steekproef een goede afspiegeling vormen van de slachtoffers in alle ziekenhuizen in Nederland. Demate van overeenkomst bleek opnieuw groot, ondanks het feit dat de VIPORS-ziekenhuizen geen landelijke spreiding over Nederland vertonen. Vervolgens zijn de VIPORS-gegevens vergeleken met de qua definitie overeenkomstige gegevens van VOR- en LMR-bestanden. Bij vergelijking met de gegevens van AVV/BG kwamen grote verschillen voor, met name bij de wijze van verkeersdeelname, het conflicttype en de leeftijd van het slachtoffer. De aard en de grootte van deze verschillen zijn geheel in lijn met wat bekend is over de mate van representativiteit en compleetheid van de gegevens van AVV/BG. De LMR-gegevens uit 1996 vertonen een grote mate van overeenkomst met het overeenkomstige VIPORS-bestand als het gaat om de verdelingen van relevante variabelen. Wat de aantallen slachtoffers in beide bestanden betreft omvat VIPORS ongeveer 80% van de aantallen in de LMR (in dezelfde dertien ziekenhuizen). Naar dit zogenoemde ‘LMR-gat' is een nader onderzoek verricht, waarover door de SWOV een aparte notitie is gemaakt (Van Kampen, teverschijnen). Deconclusie daaruit is dat het LMR-gat in werkelijkheid vermoedelijk iets minder is dan 10%, zodat er toch nog wel reden is een aantal nog niet nader onderzochte verklaringsmechanismen uit te werken. Geconcludeerd wordt dat het VIPORS-bestand, ondanks enkele gevonden discrepanties, een voldoende representatief beeld geeft van de werkelijke aard van de slachtoffers van verkeersongevallen die zich voor behandeling melden op de Spoedeisende Hulpafdelingen van ziekenhuizen in Nederland. Met behulp van een ophoogmethodiek die voor 1995 ook was toegepast is de omvang van de groep verkeersslachtoffers in Nederland bepaald. Voor 1996 geldt een definitieve schatting van 121.000 slachtoffers. In dit aantal zijn ook de in het ziekenhuis opgenomen en in het ziekenhuis overleden slachtoffers begrepen, bij elkaar ruim 20.000. De voor verdere ophoogberekeningen te gebruiken factor is bepaald op 8,7. Er geldt een betrouwbaarheidsmarge van ± 5%, oftewel 6.000 slachtoffers

Assessment of the comprehensiveness and representativeness of VIPORS over the year 1996 In this study the representativeness and completeness of data gathered at First Aid Departments of Dutch hospitals is evaluated in order to estimate the total amount of casualties requiring emergency treatment in The Netherlands during 1996. For this purpose the data from the registration called VIPORS (Road Traffic Accidents in the Private Accident Registration System) are compared with data from other sources such as the National Accident Registration of AVV/BG (the Department of Basic Data of the Netherlands Transport Research Centre of the Ministry of Transport) and the National In-patient Register (LMR) are compared. 1996 is the third and last operational year of the registration. As of 1997 the Consumer and Safety Foundation started a new registration system called LIS (Injury Information System). It was first determined whether victims in the thirteen hospitals that formed part of the VIPORS random sample are a good reflection of victims throughout hospitals in The Netherlands; the databases from AVV/BG and SIG (the LMR database) were used for this purpose. The degree of correspondence was very high, despite the fact that the VIPORS hospitals do not show a nationwide distribution across The Netherlands. Next, VIPORS data from 1996 were compared with similar data (as regards definition) from the AVV/BG 1996 and the LMR 1996. In comparison with the data from AVV/BG, large differences were found, particularly concerning the manner of traffic participation and the age of the victim. The nature and scope of these differences are entirely in keeping with what is known about the degree of representativeness and comprehensiveness of the data from AVV/BG. The LMR data from 1996 display a large degree of correspondence between the distributions of the relevant variables. When comparing the number of road accident victims in the two databases, VIPORS included about 80% (instead of the expected 100%) of the population given in the LMR (in the same thirteen hospitals). A start has been made with research into this phenomenon on the base of which is concluded that the discrepancy between LMR and VIPORS might in reality be less then 10%. Specific further research is recommended. It is concluded that the VIPORS database gives a sufficiently representative impression of the actual nature of road accident victims who report for treatment to the First Aid departments of hospitals in The Netherlands. Using an incrementation methodology derived from the approach used by the PORS, the size of the population of road accident victims in TheNetherlands can be determined. The final result for 1996 is a number of 121.000 road accident victims, including those who were hospitalised and those who died in hospital. Anaverage factor 8.7 is used to calculate this result from the sample data. The statistical margin is 5% (6000 victims)

Print this page