Publicatie

In-car elektronica zwaar verkeer

Auteur(s)

Heijer, Ir. T. ; Wouters, Drs. P.I.J

Jaar

1996

Downloaden

PDF-pictogram pdf (2.01 MB)

Het hier beschreven onderzoek probeert inzicht te verschaffen in de kosten en baten die verbonden zijn aan een scala van bestaande of bijna bestaande elektronische hulpmiddelen in zware voertuigen (vrachtwagens en tourbussen). De kosten/baten-afweging die wordt gemaakt is uitsluitend gebaseerd op de mogelijke kosten of baten gerelateerd aan verkeersonveiligheid (bespaarde of eventueel veroorzaakte ongevallen) en de kosten van aanschaf en exploitatie van de betreffende apparatuur. Hierbij zijn twee gezichtspunten gehanteerd en vergeleken: dat van de gebruiker (de vervoerder) en dat van de samenleving. Het onderzoek leidt tot verschillende soorten conclusies. Ten eerste: de beschikbare gegevensbronnen zijn onvolledig, in aspecten die belangrijk zijn voor een goede kosten/baten-afweging (zoals in de registratie van ongevallen met uitsluitend materiële schade); en ook zijn de bronnen maar gedeeltelijk compatibel, waardoor veel schattingen nodig zijn en de resultaten een grote onzekerheidsmarge kennen. Ten tweede: de ‘hardste' conclusie is, dat vervoerders en samenleving een totaal ongelijk belang in de toepassing van deze apparaten hebben. Zelfs als het bedoelde positieve effect van de apparaten op de verkeersveiligheid (aantal en ernst van ongevallen) slechts voor een klein deel (10%) optreedt, is het positieve effect voor de samenleving al groot (in geld uitgedrukt: tientallen miljoenen). De besparing aan kosten van die ongevallen voor de vervoerder daarentegen is vrijwel altijd veel geringer dan de kosten van aanschaf en onderhoud. Er zijn daarom additionele, economische, motieven nodig om voor de vervoerder aanschaf aantrekkelijk te maken. Ten derde: apparaten die nog relatief gunstig voor de vervoerder zijn en verder grote voordelen voor de samenleving kunnen opleveren zijn: - op de kortere termijn: visuele hulpmiddelen als vision enhancement en dode-hoek detectoren en verder de introductie van de black box (die allerlei parameters van de trip en eventuele ongevallen registreert) - op langere termijn: toepassingen die de rijsnelheid beheersen als Intelligent Cruise Control, verder anti-botssystemen en hulpmiddelen voor koershouden

In-car electronics for heavy traffic The study described here tries to offer an insight into the costs and benefits associated with a range of existing or forthcoming electronic aids for heavy vehicles (lorries and coaches). The cost/benefit assessment performed was based exclusively on the possible costs or benefits related to road hazard (accidents saved or potentially caused), and the costs of purchase and exploitation of the necessary equipment. Two points of view were applied and compared in this regard: that of the user (the transporter) and that of the community. The study led to various conclusions. Firstly: the available data sources are incomplete with respect to those aspects needed to realise a comprehensive cost/benefit assessment (such as the deficient registration of accidents resulting in material damage only); in addition, the sources are only partly compatible, so that many estimates are required and the results are subject to a large degree of uncertainty. Secondly, the ‘firmest' conclusion is that the transporters and the community have a totally unequal interest in the application of this equipment. Even if the intended positive effect of the equipment on road safety (the number and severity of accidents) affects only a small proportion of the outcome (10%), the beneficial effect for the community is still great (expressed in financial terms: tens of millions of guilders). In contrast, the cost savings of these accidents for the transporter are virtually always far less than the costs of purchasing and maintaining the equipment. Therefore, additional economic motives are required to make the purchase of this equipment attractive to the transporter. Thirdly: equipment that is still relatively economical for the transporter and also offers great benefits to the community are: -in the shorter term: visual aids such as vision enhancement and blind corner detectors, and the introduction of the black box (all parameters of the trip and any accidents are registered); -in the longer term: applications that control driving speed, such as Intelligent Cruise Control, as well as anti-collision systems and aids for keeping on course

Print this page
rapport

Rapportnummer

R-96-46

Pagina's

46 + 1

Gepubliceerd door

SWOV, Leidschendam