Publicatie

Bromfietsers op de rijbaan

Bijdrage aan de Syllabus Verkeerskundige Werkdagen 1995 C.R.O.W., Ede

Auteur(s)

Hagenzieker, Drs. M.P.

Jaar

1995

Sinds 1953 is in Nederland voorgeschreven dat berijders van bromfietsen, bij aanwezigheid van een fietspad niet op de rijbaan, maar op dat fietspad moeten rijden. De vraag of de regels met betrekking tot de plaats van de bromfiets op de weg zouden moeten worden veranderd, is weer actueel geworden bij de invoering van het RVV 1990. Een beslissing over de wijziging van de regelgeving op dit punt is toen echter niet genomen, vooral omdat de gevolgen voor de verkeersveiligheid nog onduidelijk waren. Inmiddels is door de SWOV in opdracht van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer van Rijkswaterstaat een aantal onderzoeken afgerond en nog in uitvoering met het doel meer helderheid te verkrijgen over de consequenties voor de verkeersveiligheid. In deze bijdrage wordt een overzicht gegeven van de beschikbare onderzoeksresultaten en er wordt ingegaan op de vraag of het wenselijk is de maatregel `bromfiets op de rijbaan' op grote schaal binnen de bebouwde kom toe te passen

Since 1953 Dutch law has required that moped riders use cycle tracks wherever they are available rather than the carriageway. For a number of years discussion has been taken place in the Netherlands whether or not it would be safer when moped riders were to make use of the carriageway instead of the cycle tracks. A number of studies has been carried out to investigate the effect of the measure `mopeds on the carriageway' on road safety. This paper summarizes the results of these studies, and discusses whether it would be desirable to apply this measure on a large scale inside urban areas

Print this page
rapport

Rapportnummer

D-95-16

Pagina's

12

Gepubliceerd door

SWOV, Leidschendam