Publicatie

Bouwstenen beleidsvisie telematica verkeersveiligheid

Auteur(s)

Oppe, Drs. S. ; Roszbach, Drs. R. ; Heijer, Ir. T

Jaar

1995

Dit rapport is bedoeld om beleidmakers behulpzaam te zijn bij het vormgeven van een beleidsvisie telematica verkeersveiligheid. Vanuit een beschouwing van de bestaande kennis en inzichten op het gebied van telematica, verkeer en vervoer en veiligheid worden mogelijke richtingen en alternatieven aangegeven voor zo'n te formuleren beleid. Een telematicabeleid verkeersveiligheid dient te passen in een ruimer gedefinieerd telematicabeleid voor verkeer en vervoer. Daarom is in het rapport eerst aangegeven welke ontwikkelingen op dit gebied plaatsvinden en welk beleid reeds is geformuleerd. De belangrijkste uitgangspunten zijn het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1990), de Voortgangsnota Telematica Verkeer en Vervoer (Rijkswaterstaat, 1993), de Voorstudie Technologiebeleid Verkeer en Vervoer (Jansen, 1994) en een studie betreffende Dynamisch verkeersmanagement (Le Clercq et al., 1995). Voorts is gekeken naar het geformuleerde verkeersveiligheidsbeleid, zoals neergelegd in het Meerjaren Plan Verkeersveiligheid (Ministerie van Verkeer en waterstaat, 1994). Vervolgens is een inventarisatie gemaakt van bestaande en in ontwikkeling zijnde telematicasystemen die van belang zijn voor de verkeersveiligheid. Hierbij is de indeling van het fasemodel van de verkeersveiligheid aangehouden. Daarnaast wordt onderscheid gemaakt tussen individuele en collectieve systemen, naar de wijze van verkeersdeelname waarop het systeem gericht is en de functie of het doel van het systeem. Vervolgens wordt aangegeven welke consequenties de beide invalshoeken, beleid en telematica, hebben voor een te formuleren telematicabeleid verkeersveiligheid. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen autonome ontwikkelingen en ontwikkelingen die wenselijk zouden zijn voor de veiligheid en tussen korte en lange termijn doelen. Verder wordt aandacht besteed aan internationale ontwikkelingen. Daarna wordt voor elke fase in het verkeersproces aangegeven welke telematica-systemen veiligheidswinst kunnen opleveren en welke systemen getoetst moeten worden op mogelijk negatieve effecten op de veiligheid. Ten slotte wordt per fase aangegeven waar mogelijke aanknopingspunten liggen voor een te formuleren telematicabeleid

Building blocks for a policy strategy on telematics and road safety This report is intended to assist policymakers in designing a policy strategy on telematics and road safety. Based on a consideration of the existing knowledge and insights in the field of telematics, traffic and transport and safety, possible directions and alternatives are given for the policy to be formulated. A telematics policy for road safety should fit within a more broadly defined telematics policy for traffic and transport. For this reason, the report describes the developments taking place in this area and the policies that have already been formulated. The principal points of departure are the Second Traffic and Transport Structure Scheme (SVV), the Progress Memorandum on Telematics in Transport and Traffic (VTVV), the Preliminary study on technological policy for traffic and transport and a study concerning Dynamic traffic management. In addition, the road safety policy as formulated and defined in the Long Term Policy for Road Safety (MPV) was considered. Next, an inventory was made of existing and developing telematics systems that are relevant to road safety. Here, the classification of the phase model for road safety was applied. In addition, a distinction was made between individual and collective systems, between the manner of traffic participation on which the system focuses and between the function or objective of the system. Next, the consequences of both directions of approach - policy and telematics - are indicated for the formulation of a telematics policy for road safety. A distinction is made in this case between autonomous developments and developments that would be desirable for safety, and between short term and long term objectives. In addition, attention is paid to international developments. Furthermore, for each phase in the traffic process, it is indicated which telematics systems could offer a gain in safety and which systems should be assessed to determine possible negative effects on road safety. Finally, the possible points of departure for the formulation of a telematics policy are indicated per phase

Print this page