Publicatie

Beveiligingsmiddelen in personenauto's in 1995

Aanwezigheid en gebruik van gordels, kinderzitjes en hoofdsteunen

Auteur(s)

Mulder, Ing. J.A.G

Jaar

1995

Sinds 1968 wordt vrijwel jaarlijks door de SWOV in opdracht van Rijkswaterstaat onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid en het gebruik van autogordels door vóórinzittenden van personenauto's. In 1989 is daaraan ook onderzoek toegevoegd naar de aanwezigheid en het gebruik van gordels achterin personenauto's, en naar het gebruik van kinderzitjes. Allegenoemde beveiligingsmiddelen zijn ook onderwerp van dit onderzoek. Bovendien is nog een nieuw element toegevoegd: de afstelling van de hoofdsteunen bij bestuurders en voorpassagiers. Dit rapport beschrijft de ontwikkelingen in het feitelijk en beweerd gedrag bij het gebruik van de zojuist genoemde beveiligingsmiddelen. De gegevens voor het onderzoek werden verzameld door observaties op kruispunten met verkeersregelinstallaties en door middel van een schriftelijke enquête onder een deel van de geobserveerde automobilisten en passagiers. In tegenstelling tot voorgaande onderzoekingen, die altijd gedurende het najaar plaatsvonden, is dit onderzoek in het voorjaar uitgevoerd. Dat bood de gelegenheid om aandacht te besteden aan de mogelijke invloed van een voorlichtingscampagne die door Veilig Verkeer Nederland is gehouden. De belangrijkste resultaten van het onderzoek zijn: -Ten opzichte van 1992 is er een stagnatie opgetreden in het gebruik van de gordel door bestuurders en voorpassagiers. -Het gebruik van de gordel door achterpassagiers is ten opzichte van 1992 aanzienlijk afgenomen. -Het gebruik van kinderzitjes is onveranderd groot en ten opzichte van 1992 zelfs nog iets toegenomen. -De aanwezige hoofdsteunen blijken maar in ongeveer de helft van de gevallen goed te zijn afgesteld. Aanbevolen wordt om in een combinatie van voorlichting en toezicht meer aandacht te besteden aan de noodzaak van (goed) gebruik van de gordel. De groeimogelijkheden zijn, zeker gezien ervaringen in het buitenland, nog groot. Tegelijkertijd zou het publiek meer op de hoogte moeten worden gebracht van het profijt dat getrokken wordt van een goed afgestelde hoofdsteun. Voorts valt te denken aan technische voorzieningen die ongemak een dergelijke kunnen ondervangen

Surveys on the presence and use of seat belts by drivers and passengers on the front seats of passenger cars are almost yearly conducted by SWOV since 1968. The surveys were extended to seat belts on the back seats and to children restraint systems since 1989. All of these studies were conducted on behalf of the Dutch Ministry of Transport. All above mentioned restraint systems are subject of this study which incorporates also a new element: the proper adjustment of head rests by drivers and front seat passengers. This report discusses the developments in actual and pretended behaviour in their use. Data were gathered in actual traffic by observations at traffic lights on several types of roads and by setting up an inquiry into a part of the observed drivers and passengers. Unlike previous investigations which were always in the autumn, this study was conducted in the spring. This gives the opportunity to evaluate the possible influence of an information campaign held at the turn of the year. The main conclusions of the survey are that since 1992: -the use of seat belts by drivers and front seat passengers did not actually change. - the use of seat belts by back seat passengers has dropped considerably. - the use of children restraint systems is still high and has even increased to a certain extent. - head rests present are at best adjusted in a proper way only half. It is recommended to pay more attention to the necessity of (proper) seat belt use. The increase of seat belt use has good prospects as can be seen from foreign experiences. A combination of information and enforcement campaigns is the proper way to realise this. Besides people should be better informed about the benefits of proper adjusted head rests. Moreover technical improvements can be considered which can help overcome certain often mentioned problems by drivers and passengers like discomfort, forgetfulness, etc

Print this page
rapport

Rapportnummer

R-95-20

Pagina's

40 + 90

Gepubliceerd door

SWOV, Leidschendam