Er zijn 148 documenten gevonden.

De rijstrookwisselingen meten met bestaande meetlussen

Publicatie/rapport D-95-4
Gepubliceerd: 1995 (SWOV): Polak, Dr. P.H
Meetlussen produceren gegevens over het verkeer per rijstrook. Rijstrook-wisselingen worden niet geregistreerd. Door toepassing van een nieuwe, uniforme middelingsprocedure en combinatie van de...... Lees meer

De rol van de mens in een duurzaam-veilig wegverkeer

Publicatie/rapport D-95-25
Gepubliceerd: 1995 (SWOV): Koornstra, Drs. M.J. ; Noordzij, Drs. P.C
Trefwoorden: Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Vervoerswijzen, Overige vervoerswijzen, Fiets, Gemotoriseerde tweewieler, Personenauto, Vracht- en bestelverkeer, Infrastructuur, Internationaal,safety
De basisprincipes van een duurzaam-veilig verkeers- en vervoerssysteem worden kort uiteengezet en toegelicht

De semi-snelweg

Publicatie/rapport D-95-3
Gepubliceerd: 1995 (SWOV): Minnen, J. van
Bij de toepassing van een duurzaam veilige infrastructuur wordt onderscheid gemaakt tussen stroomwegen, gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen. Buiten de bebouwde kom is er behoefte aan een...... Lees meer

De stalen RWS-barrier toegepast op het proefterrein van de Rijksdienst voor het Wegverkeer

Publicatie/rapport R-95-64
Gepubliceerd: 1995 (SWOV): Pol, Ing. W.H.M. van de
Trefwoorden: Infrastructuur, Vervoerswijzen, Fiets, Gemotoriseerde tweewieler, Personenauto, Vracht- en bestelverkeer, Technologie & ITS, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Verkeersveiligheid in...
De Bouwdienst van Rijkswaterstaat heeft aanbevolen om op een bepaald traject van de testbaan van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (nabij Lelystad) de stalen RWS-barrier als afschermvoorziening toe... Lees meer

Discrete simulatie

Publicatie/rapport D-95-6B
Gepubliceerd: 1995 (SWOV): Sukdeo, R.S.
In de praktijk kom je problemen tegen die moeten worden opgelost. Je wilt bijvoorbeeld weten of het zinvol is een bepaalde investering te doen, of je wilt de invloed van een bepaalde beslissing in... Lees meer

Driver support systems and traffic safety

Publicatie/rapport R-95-68
Gepubliceerd: 1995 (SWOV): Kuiken, M.J. ; Heijer, Ir. T
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Risico's, Mens, gedrag & verkeer, Handhaving, Educatie, Overige vervoerswijzen, Visie & beleid, Technologie & ITS,driver
The report provides an overview of possible approaches when considering driver support and traffic safety. One of the main problems when attempting to understand traffic safety is the interaction...

'Duurzaam-veilig': meer dan een goed idee

Publicatie/rapport D-95-19
Gepubliceerd: 1995 (SWOV): Wegman, Ir. F.C.M.
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Risico's, Vervoerswijzen, Overige vervoerswijzen, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Infrastructuur, Handhaving, Educatie, Internationaal,accident rate
Dit rapport bevat de tekst van een voordracht voor de studiedag `Wie wil (g)een duurzaam veilige infrastructuur?' van het Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid Noord-Holland, 6december 1995 in... Lees meer

Een ontwerp voor een verkeersmeetnet in de provincie Zeeland

Publicatie/rapport R-95-7
Gepubliceerd: 1995 (SWOV): Oei, Ir. H.L
In opdracht van Rijkswaterstaat/directie Zeeland heeft de SWOV een ontwerp gemaakt voor een snelheidsmeetnet voor de Zeeuwsche wegen buiten de bebouwde kom, met uitzondering van de autosnelwegen in... Lees meer

Een veilige verkeersinfrastructuur voor oudere verkeersdeelnemers

Publicatie/rapport R-95-46
Gepubliceerd: 1995 (SWOV): Wouters, Drs. P.I.J
Trefwoorden: Mens, gedrag & verkeer, Vervoerswijzen, Overige vervoerswijzen, Visie & beleid, Technologie & ITS, Internationaal,old people
Het rapport betreft een beknopte literatuurstudie, uitgevoerd in verband met de vraag welke recente inzichten er bestaan omtrent de noodzaak tot concrete aanpassingen van de infrastructuur aan de...... Lees meer

Evaluatie snelheidscampagnes op 80- en 100 km/uur-wegen in Overijssel

Publicatie/rapport R-95-36
Gepubliceerd: 1995 (SWOV): Oei, Ir. H.L.; Goldenbeld, Dr. Ch
Trefwoorden: Handhaving, Risico's, Infrastructuur, Mens, gedrag & verkeer, Verkeersveiligheid in cijfers, Visie & beleid, Educatie, Internationaal,enforcement (law)
In 1994 is in Overijssel een snelheidscampagne gehouden op 80- en 100 km/uur wegvakken. De campagne werd gedurende twee perioden van elk ongeveer drie maanden gehouden. In fase 1 werd op 32 wegvakken... Lees meer