Er zijn 5409 documenten gevonden.

Raad van toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) bepaalt de SWOV-strategie en stelt daarnaast de volgende zaken vast: begrotingen, financiële verslagen, aanvragen tot verlening van de doelsubsidie, financieel... Lees meer

Veiligheidseffecten van rijtaakondersteunende systemen

Publicatie/rapport R-2019-14
Gepubliceerd: 2019 (SWOV): Vlakveld, W.P.
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Personenauto, Vracht- en bestelverkeer, Risico's, Technologie & ITS,
Dit overzicht is door SWOV opgesteld in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, als bijlage bij het convenant van de ‘ADAS Alliantie’, ondertekend op 3 juni 2019. De ... Lees... Lees meer

Per saldo meer veiligheid door ADAS in auto’s

Met bijlagen:
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Personenauto, Technologie & ITS, Mens, gedrag & verkeer,
Per saldo mag van auto’s uitgerust met ADAS een gunstig effect op de verkeersveiligheid worden verwacht. Hoe groot die veiligheidswinst uiteindelijk zal zijn, is sterk afhankelijk van hoe...

Jaarverslag 2018

In 2018 werd de tweede actualisatie van de systeemaanpak Duurzaam Veilig Wegverkeer – DV3 – waar afgelopen jaren hard aan is gewerkt, afgerond en gepubliceerd. Ook heeft SWOV haar inbreng geleverd in... Lees meer

Onderzoek

SWOV-onderzoek heeft als doel de verkeersveiligheid te verbeteren. Zo hopen we met onderzoek naar bijvoorbeeld veilige wegbermen, een analyse van de verkeersveiligheid in het voorgaande jaar of het... Lees meer

Samenwerking

Onderzoek is samenspel: SWOV zoekt verbinding door aan te sluiten op de belangen van actoren en door te kiezen voor maatschappelijke onderzoeksthema’s. Een groot deel van het SWOV-onderzoek wordt...... Lees meer

Feiten & cijfers

SWOV-kennis is openbaar en wordt gedeeld met iedereen die onze kennis beroepsmatig kan gebruiken. De SWOV-website neemt bij de kennisverspreiding een steeds belangrijker plaats in.  Feiten &...... Lees meer

Internationaal

Naast het verrichten van onderzoek gericht op het Nederlandse verkeer, is SWOV ook internationaal actief. Vaak is dit samen met Europese partners in EU-projecten op het gebied van verkeersveiligheid... Lees meer

Bijzondere gebeurtenissen

Op 22 september 2018 overleed prof. Ir Eric Asmussen, sinds de oprichting in 1962 tot en met 1985 directeur bij SWOV. De heer Asmussen heeft veel voor het instituut betekend en SWOV denkt dan ook met... Lees meer