Er zijn 113 documenten gevonden.

Kennis over de verkeersveiligheid van uw gemeente

Kennis over de verkeersveiligheid van uw gemeente Vraag Antwoord Weet u over welke 3 kruispunten in de gemeente waar u werkt het meest geklaagd wordt door burgers over verkeersveiligheid?...... Lees meer

Verkeersveiligheid: Wat weet u allemaal?

Wilt u weten hoeveel kennis u heeft over verkeersveiligheid? Wij willen dat ook graag weten! SWOV doet onderzoek naar het kennisniveau van verkeersveiligheidsambtenaren van Nederlandse gemeenten....... Lees meer

Informatiebeveiliging bij SWOV: ISO-keurmerk en AVG 

SWOV hecht veel waarde aan de zorgvuldige omgang met de informatie die zij nodig heeft om haar werk goed uit te voeren en haar missie te volbrengen. Daarom is SWOV sinds september 2019 gecertificeerd... Lees meer

Financiële verantwoording 2018

SWOV is een organisatie zonder winstoogmerk. Na een aantal jaren met een positief resultaat is 2018 net als 2017 afgesloten met een negatief operationeel resultaat, dat voor 2018 uitkomt op € 138K... Lees meer

Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)

De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) van SWOV heeft als taak het bestuur en de directie van SWOV te adviseren en zo de onderzoekskwaliteit te bevorderen. De leden van de WAR vertegenwoordigen...... Lees meer

Raad van toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) bepaalt de SWOV-strategie en stelt daarnaast de volgende zaken vast: begrotingen, financiële verslagen, aanvragen tot verlening van de doelsubsidie, financieel... Lees meer

Jaarverslag 2018

In 2018 werd de tweede actualisatie van de systeemaanpak Duurzaam Veilig Wegverkeer – DV3 – waar afgelopen jaren hard aan is gewerkt, afgerond en gepubliceerd. Ook heeft SWOV haar inbreng geleverd in... Lees meer

Onderzoek

SWOV-onderzoek heeft als doel de verkeersveiligheid te verbeteren. Zo hopen we met onderzoek naar bijvoorbeeld veilige wegbermen, een analyse van de verkeersveiligheid in het voorgaande jaar of het... Lees meer

Samenwerking

Onderzoek is samenspel: SWOV zoekt verbinding door aan te sluiten op de belangen van actoren en door te kiezen voor maatschappelijke onderzoeksthema’s. Een groot deel van het SWOV-onderzoek wordt...... Lees meer

Feiten & cijfers

SWOV-kennis is openbaar en wordt gedeeld met iedereen die onze kennis beroepsmatig kan gebruiken. De SWOV-website neemt bij de kennisverspreiding een steeds belangrijker plaats in.  Feiten &...... Lees meer