Publicatie

Verkeersveiligheidsverkenning 2030

Slachtofferprognoses en beschouwing SPV

Auteur(s)

Weijermars, W.; Schagen, I. van; Aarts, L.

Jaar

2018

Het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV) schetst het verkeersveiligheidsbeleid voor het komende decennium. Een dergelijk beleidsplan is belangrijk: zónder SPV zouden er in 2030 naar verwachting tussen de 470 en 580 verkeersdoden en 28.700 - 31.700 ernstig verkeersgewonden vallen. Deze aantallen zijn aanzienlijk minder gunstig dan wat internationale doelstellingen willen bereiken. Aangezien het nog onduidelijk is tot welke concrete maatregelen het SPV gaat leiden, is het niet mogelijk om prognoses op te stellen voor een situatie mét SPV. Concrete maatregelen zijn echter wel noodzakelijk voor een verdere verlaging van het aantal verkeersslachtoffers. Het is dan ook van essentieel belang om bij de uitwerking van het SPV in uitvoeringsagenda’s de stap naar concrete maatregelen te maken. Deze verkenning biedt hiervoor aanknopingspunten.

Het SPV bevat het streven om ieder verkeersslachtoffer te voorkomen. De vijf principes uit de visie Duurzaam Veilig Wegverkeer (DV3) geven richting aan hoe daadwerkelijk systematisch te werken aan een slachtoffervrij wegverkeer. Dit vergt logischerwijs investeringen, die globaal geraamd worden op 15 miljard euro over de periode 2020 – 2050. Hoewel fors, zijn deze investeringen beduidend lager dan de jaarlijks terugkerende maatschappelijke kosten van verkeersongevallen (nu nog ongeveer 14 miljard euro per jaar). Bovendien is in het verleden vastgesteld dat investeringen in meer verkeersveiligheid tot de meest renderende van de overheid kunnen behoren.

Print this page
rapport

Rapportnummer

R-2018-17

Pagina's

24

Gepubliceerd door

SWOV, Den Haag