Publicatie

Strategie ten behoeve van het Meerjarenplan Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Overijssel

Auteur(s)

Wittink, Drs. R.D. ; Mulder, Ing. J.A.G.

Jaar

1994

Downloaden

Voor het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Overijssel is een strategie opgesteld voor een meerjarenplan. Het ROVO zal op basis hiervan een plan opstellen dat aansluit op de organisatie en samenwerking die zij in haar bestaan heeft ontwikkeld. Een meerjarenplan is gewenst om de samenhang in het beleid te vergroten. Bovendien kan beter worden toegewerkt naar structurele oplossingen voor de verkeersonveiligheid. De strategie is onderbouwd met een probleemanalyse. De meest onveilige wegen, de groepen weggebruikers met de grootste ongevalsbetrokkenheid en de meest onveilige gedragingen zijn vastgesteld. Bovendien is nagegaan in hoeverre de provincie Overijssel met deze problemen afwijkt van de landelijke problematiek. Een overzicht is gemaakt van maatregelen om deze problemen aan te pakken. Aangegeven is wat de effectiviteit van maatregelen is, voorzover hierover gegevens bestaan. De strategie bestaat uit maatregelen voor de korte en lange termijn. Prioriteiten zijn aangegeven op basis van de onveiligheidsanalyse. Naast een inhoudelijke strategie is een procesmatige strategie uitgewerkt. De structurering is gedaan aan de hand van een nieuwe indeling van werkgroepen. De inhoud van de werkzaamheden zal aangestuurd worden door de werkgroep beleidsontwikkeling met ondersteuning van de werkgroep basisgegevens. De organisatie en uitvoering van beleid vindt plaats in werkgroepen voor integraal beleid, voor infrastructureel beleid en voor educatie en handhaving

Strategy for the Long Range Plan of the Regional Organ for Road Safety in Overijssel (ROVO) A strategy for a long range plan has been drawn up for the Regional Organ for Road Safety in Overijssel (ROVO). Based on this strategy, the ROVO will draw up a plan in accordance with the organisation and cooperation it has developed in the course of its existence. A long range plan is required to enhance the coherence of policy. In addition, this permits more efficient development of structural solutions to combat road hazard. The strategy is supported by a problem analysis. The most hazardous roads, the groups of road users who are most involved in accidents and who display the most hazardous behaviour are defined. In addition, it is examined to what extent the problems exhibited in the province of Overijssel deviate from those seen nationwide. An overview is made of measures needed to tackle these problems. The effectivity of these measures is indicated, insofar the relevant data is available. The strategy consists of measures for the short and long term. Priorities are indicated on the basis of the road hazard analysis. Aside from a content-based strategy, a process-based strategy has been defined. The strategy structuring is performed on the basis of a reorganisation of the working groups. The content of the work will be directed by the working group for policy development, with support from the working group for basic data. The organisation and implementation of policy is carried out in the working groups for integrated policy, for infrastructural policy and for education and maintenance

Print this page
rapport

Rapportnummer

R-94-49

Pagina's

30

Gepubliceerd door

SWOV, Leidschendam