Publicatie

Race- en toerfietsen op de openbare weg

Mogelijkheden om de verkeersveiligheid te verbeteren

Auteur(s)

Wijlhuizen, G.J.; Gent, P. van

Jaar

2014

Race- en toerfietsers beoefenen hun sport vaak op de openbare weg, te midden van andere weggebruikers. Daardoor kunnen gevaarlijke situaties ontstaan, die steeds vaker leiden tot verkeersongevallen met letsel. In 2012 waren er 4.200 behandelingen van race- en toerfietsers bij de spoedeisende hulp. Het is niet goed duidelijk in hoeverre het gedrag van race- en toerfietsers daarbij een rol speelt. Er is eveneens nog weinig bekend over maatregelen om dit soort gevaarlijke situaties te voorkomen. Daarom heeft SWOV - in opdracht van het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland (ROV-ZH) - onderzoek gedaan naar mogelijke oplossingsrichtingen. Daarbij zijn gegevens van een uitgevoerd vragenlijstonderzoek onder race- en toerfietsers (hoofdzakelijk mannen) geanalyseerd en zijn stakeholders vanuit race- en toerfietssport, (verkeers)gedrag en (fiets)infrastructuur geraadpleegd in een expertsessie. Door de onderzoeksmethode - bereikte consensus na raadpleging van een brede groep stakeholders - zijn de oplossingsrichtingen slechts een eerste stap. Een wetenschappelijke toetsing van de mogelijk te behalen verkeersveiligheidswinst en een feitelijke evaluatie daarvan na implementatie van maatregelen zullen nog moeten plaatsvinden. Er komen drie aanbevelingen naar voren: 1. Bewaak de kwaliteit van de fietsinfrastructuur. 2. Laat grote groepen race- en toerfietsers op de rijbaan rijden. 3. Stimuleer begrip tussen race- en toerfietsers en andere weggebruikers. De aanbevelingen zijn allereerst gericht aan stakeholders van het regionaal en landelijk verkeersveiligheidsbeleid. Het is aan hen om samenwerking te faciliteren tussen partijen die de genoemde mogelijkheden verder kunnen brengen, zoals wegbeheerders in het kader van de Beleidsimpuls Verkeersveiligheid en wielersportbonden door trainingen en cursussen voor leden.

Print this page