Publicatie

Pilotontwerp duurzaam-veilig wegennet Arnhem-Nijmegen

Eindrapport van het vooronderzoek

Auteur(s)

Slop, Ir. M. ; Minnen, J. van ; Blokpoel, A

Jaar

1994

Downloaden

PDF-pictogram pdf (44.45 MB)

Om het streven naar een duurzaam-veilig wegennet bij alle betrokkenen ingang te doen vinden, heeft Rijkswaterstaat in de vervoerregio Arnhem-Nijmegen een pilotproject opgezet. Binnen het project worden een voor-onderzoek en een hoofdonderzoek onderscheiden; in dit rapport wordt verslag gedaan van het vooronderzoek. Het proces om tot een duurzaam-veilig wegennet in de regio te komen, is alleen globaal doorlopen. Sommige stappen van het proces zijn overgeslagen; met name zijn nog geen werken uitgevoerd. Het vooronderzoek is alleen bedoeld om zo veel mogelijk op het spoor te komen van de punten waar zich bij het hoofdonderzoek problemen zullen kunnen voordoen. Wel zijn aan het begin van het vooronderzoek concept-ontwerpeisen voor een duurzaam-veilig wegennet opgesteld, niet specifiek bedoeld voor dit pilotproject, maar met een meer algemeen karakter. Deze concept-ontwerpeisen zijn opgesteld op basis van een aantal uitgangspunten en voorwaarden. Een essentieel element daarvan is een categorie-indeling van wegen waarin elke weg die in de eerste plaats bestemd is voor rijdend verkeer, slechts één functie vervult: een stroomfunctie, een gebiedsontsluitingsfunctie of een erftoegangsfunctie (monofunctionele indeling). Binnen elke categorie is meer dan één wegtype denkbaar. Er is onderscheid gemaakt tussen situaties binnen en buiten de bebouwde kom. Voorts wordt beschreven welke gegevens nodig zijn om in een regio een duurzaam-veilig wegennet te ontwerpen en uit te voeren: gegevens betreffende het wegennet, de wegfuncties, de verkeers- en wegkenmerken, de verkeersonveiligheid en de kosten van de uit te voeren werken. Voor zover mogelijk wordt telkens ook vermeld door wie de gegevens kunnen worden geleverd. Uiteengezet wordt hoe het streefbeeld voor 2010 van de wegfuncties in een duurzaam-veilig wegennet is ontwikkeld en hoe het er is komen uit te zien; vervolgens wordt aangegeven welke verschillen er kunnen worden geconstateerd tussen het streefbeeld voor 2010 en de huidige werkelijkheid. In beide gevallen wordt het streefbeeld ook vergeleken met de bestaande toekomstplannen, neergelegd in het Regionaal Verkeers- en Vervoerplan. Daarna wordt voor twee kleine deelgebieden van de regio nagegaan tot welke veranderingen in de vormgeving van de wegen het streefbeeld zou leiden. Vervolgens wordt een uiteenzetting gegeven over de manier waarop het gunstige effect van de veranderingen op de verkeersonveiligheid kan worden geraamd. Tegenover dit gunstige effect staan vooral de kosten van de infrastructurele maatregelen die daarvoor moeten worden genomen. Een afzonderlijk hoofdstuk is gewijd aan de keuze van een aantal werken waarmee op dit moment zou kunnen worden gestart zonder dat er gevaar bestaat dat bij het hoofdonderzoek tot andere inzichten zal worden gekomen. Er wordt kort ingegaan op het bestuurlijke aspect van het project. Ten slotte wordt in grove lijnen de opzet van het hoofdonderzoek besproken. Hierbij ligt de nadruk op de gewenste veranderingen ten opzichte van eerdere gedachten dienaangaande, die op grond van het vooronderzoek kunnen worden aangegeven

In order to instigate an effort to create a sustainably safe road network among all parties concerned, the Public Works Department set up a pilot project in the Arnhem-Nijmegen transport region. The project is divided into a preliminary study and a main study. The report covers the preliminary study. The process leading to a sustainably safe road network in the region has only been followed in outline. Some steps were missed: i.e. no works have yet been carried out. The preliminary study was intended only to identify points which might lead to problems in the main study, as far as possible. However, draft design requirements for a sustainably safe road network were drawn up at the start of the preliminary study. These were not intended specifically for the pilot project, but were of a more general nature. The draft design requirements were drawn up on the basis of a number of principles and conditions. A key element was a road system in which every road intended primarily for vehicle traffic has only one function, i.e. either a through function, a distributor function or an access function to properties (monofunctional organisation). More than one type of road is conceivable in each category. A distinction was made between situations within and outside built-up areas. The report also describes the information needed in order to design and create a sustainably safe road network in a region; i.e., data on the road network, road functions, traffic and road features, road safety risks and the cost of the works involved. Wherever possible, the party able to supply the information is also mentioned. The report explains the development of the 2010 target for road functions in a sustainably safe road network, and the ultimate design. This is followed by a description of the differences between the target for 2010 and the present situation. In both cases, the target is also compared with existing plans for the future, as laid down in the Regional Traffic and Transport Plan. The changes in road design that would lead to the target situation are then considered for two small areas of the region. Estimates of the favourable impact of the changes on road safety are explained. These favourable effects are offset mainly by the costs of the infrastructural measures required. A separate section is devoted to the choice of a number of works which could be started now, with no risk that different ideas may emerge in the main study. The administrative aspects of the project are briefly mentioned. Finally, the design of the main study is discussed in general terms. The emphasis here lies on the changes required in comparison with the original ideas on the issue, as identified on the basis of the preliminary study

Print this page
rapport

Rapportnummer

R-94-33

Pagina's

126 + 23

Gepubliceerd door

SWOV, Leidschendam