Publicatie

Monitoring verkeersinfrastructuur

Handreiking voor een gestructureerd decentraal meetnet

Auteur(s)

Dijkstra, A.; Aarts, L.T.

Jaar

2014

Downloaden

Ongevallencijfers zijn sinds 2009 in mindere mate te koppelen aan locatiegegevens. Het is daardoor moeilijk om de onveiligheid van infrastructurele verkeersvoorzieningen op basis van ongevallengegevens te analyseren. Als aanvulling op ongevallengegevens zijn verkeersveiligheidsprestatie-indicatoren  of Safety Performance Indicators (SPI’s) in zwang gekomen, zoals rijsnelheid, alcoholgebruik, voertuigveiligheid en kwaliteit van de infrastructuur. Door verkeersveiligheidsprestatie-indicatoren  (kortweg ‘prestatie-indicatoren’) te monitoren, kan een beeld van de veiligheidssituatie van een gebied worden verkregen.

De prestatie-indicatoren voor infrastructurele verkeersvoorzieningen (verder te noemen ‘infrastructuur) zijn nog niet uitgekristalliseerd. Dit rapport stelt allereerst een structuur voor om prestatie-indicatoren voor infrastructuur te ordenen en uit te werken. De structuur bestaat uit drie niveaus: netwerk, route en wegvak/kruispunt. Binnen elk niveau zijn andere indicatoren relevant. Op netwerkniveau zijn de opbouw van het wegennet en de toegepaste wegcategorisering belangrijke bouwstenen voor de prestatie-indicator. Op routeniveau is van belang of de gekozen routes passen bij de eisen die Duurzaam Veilig stelt aan de opeenvolging van de wegcategorieën, en specifieke routekenmerken. Op wegvak-/ kruispuntniveau zijn de indicatoren gericht op het voldoen aan de set wegkenmerken die bij duurzaam veilige infrastructuur past en aan de set weg- en omgevingskenmerken die tot een veilige rijsnelheid leiden.

Om de prestatie-indicatoren samen te stellen zijn gegevens nodig over de infrastructuur. Deze gegevens zijn verspreid over diverse databestanden. Het rapport geeft een overzicht van deze bestanden en van de kenmerken die uit deze bestanden zijn af te leiden.

Het uiteindelijke doel van dit rapport is om een handreiking te bieden voor de opzet van een decentraal meetnet voor prestatie-indicatoren op het gebied van infrastructuur. Het rapport geeft daarvoor dan ook geen gedetailleerde opzet. Omdat de infrastructuur bestaat uit een grote diversiteit aan onderdelen, is het voor een goed meetnet van belang dat allereerst een heldere vraagstelling is geformuleerd. Aan de hand van die vraagstelling zijn de elementen af te leiden die in het meetnet kunnen worden opgenomen en frequent kunnen worden gemonitord.

Print this page
rapport

Rapportnummer

H-2014-2

Pagina's

22 + 11

Gepubliceerd door

SWOV, Den Haag