Publicatie

Meer gebruik van aluminium in personenauto's

Mogelijke consequenties voor de verkeersveiligheid

Auteur(s)

Sluis, Ir. J. van der ; Wegman, Ir. F.C.M.

Jaar

1994

Downloaden

PDF-pictogram pdf (540.53 KB)

In opdracht van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) van Rijkswaterstaat heeft de SWOV onderzocht wat de consequenties zijn van het toepassen van meer aluminium in personenauto's. Autofabrikanten gebruiken sinds jaar en dag aluminium in hun produkten. De belangstelling voor aluminium is het afgelopen jaar toegenomen; dit hangt samen met de gewichtsbesparing en (daaruit voortvloeiend) het lagere brandstofverbruik die met de toepassing van aluminium bereikt kunnen worden. In het onderzoek is gekeken naar de invloed die gewichtsbesparing heeft op de dynamica van het voertuig en op de botsveiligheid van zowel de inzittende als de botspartner. Op basis van de mechanica is aangetoond dat de versnelling en de vertraging die met een voertuig maximaal gehaald kunnen worden, niet afhankelijk zijn van het gewicht van het voertuig. Het materiaalgebruik bij de beplating van auto's heeft invloed op de afloop van een botsing voor kwetsbare verkeersdeelnemers. De materiaaleigenschappen van aluminium zijn in dit opzicht gunstiger dan die van staal. Voor de veiligheid van de inzittende heeft het grote energie-absorberend vermogen van aluminium voordelen. Dit geldt zeker bij enkelvoudige botsingen; bij tweevoudige botsingen wordt de afloop tevens in belangrijke mate bepaald door de massa van de botspartner. De invloed van gewichtsreductie op de verkeersveiligheid kan, behalve met behulp van beschouwingen die gefundeerd zijn op de mechanica, ook bestudeerd worden met behulp van de statistiek. Dit is onder meer gebeurd in de Verenigde Staten; na de oliecrisis in de jaren zeventig zijn de auto's daar kleiner en lichter geworden. Met behulp van statistische analyses heeft men bestudeerd wat de gevolgen hiervan zijn voor de verkeersveiligheid. De verschillende onderzoekers komen evenwel tot uiteenlopende conclusies. De overheid zal lichtere voertuigen toejuichen, vanwege de positieve effecten voor het milieu. Een en ander mag echter niet ten koste gaan van de verkeersveiligheid. De overheid heeft verschillende instrumenten om, met het oog op de veiligheid, de voertuigindustrie te sturen. In dit verband zal de overheid tegelijkertijd in de gaten moeten houden of wijzigingen in het voertuigpark consequenties hebben voor de infrastructuur. De voorspelde gewichtsreductie als gevolg van meer aluminium in voertuigen, bedraagt tien procent. De verwachting is dat deze reductie geen consequenties heeft voor de verkeersveiligheid. Aanname daarbij is, dat de spreiding van de voertuigmassa niet toeneemt. De verkeersveiligheid is, los van gewichtsreductie, altijd gebaat bij een kleinere spreiding van het voertuiggewicht

Greater use of aluminium in passenger cars The SWOV was asked by the Netherlands Transport Research Centre AVV of the Ministry of Transport and Public Works to study the consequences of applying a greater proportion of aluminium to passenger cars. Car manufacturers have been incorporating aluminium in their products for many years. Interest in aluminium has grown in the past year; this is because a reduction in weight and hence fuel consumption can be achieved through the application of aluminium. The study considered the influence of a reduction in weight on the dynamics of the vehicle and how, in the event of a collision, this would affect the safety of both occupant and collision partner. Based on mechanical principles, it was shown that the maximum acceleration and deceleration which can be attained by a vehicle are not dependent on its weight. The material used for the panelling of cars influences the outcome of a collision for vulnerable road users. The material properties of aluminium are in this respect more favourable than those of steel. The considerable energy-absorbing capacity of aluminium also has a positive effect on the safety of the occupant. This applies in particular to single-party collisions; with two-party collisions, the outcome is also determined to a considerable degree by the mass of the collision partner. In addition to using evaluations based on mechanical principles, the influence of a reduction in vehicle weight on road safety can be studied with the aid of statistics. Studies of this nature were carried out in the United States; following the oil crisis in the 1970s, manufacturers began to produce smaller and lighter cars. With the aid of statistical analyses, theeffects of this change on road safety were studied. However, divergent conclusions were reached by the various researchers. Whilst the government would applaud the introduction of lighter vehicles, due to their positive effects on the environment, such a change should not be associated with a negative effect on road safety. The government has various instruments at its disposal to control the car manufacturing industry and maintain standards of safety. In this context, the government should also monitor whether changes in the overall composition of cars on the road will have consequences for the infrastructure. The predicted reduction in weight if more aluminium is incorporated in motor vehicles is ten percent. It is anticipated that such a reduction will not have any negative consequences for road safety, provided the distribution in vehicle mass does not increase. Not only a reduction in vehicle weight, but also a smaller distribution in vehicle weight is beneficial for overall road safety

Print this page
rapport

Rapportnummer

R-94-76

Pagina's

16

Gepubliceerd door

SWOV, Leidschendam