Publicatie

Maximumsnelheid 30 km/uur binnen de bebouwde kom en opheffing voorrang voor gemotoriseerd verkeer

Auteur(s)

Vis, A.A

Jaar

1994

Downloaden

PDF-pictogram pdf (1.31 MB)

Ondanks de positieve ervaringen die zijn opgedaan met 30 km/uur-gebieden binnen de bebouwde kom, blijkt de uitbreiding van deze gebieden, die voor de totstandkoming van een duurzaam-veilig wegennet nodig is, in veel Nederlandse gemeenten te stagneren. Van diverse kanten (onder andere van de kant van belangenorganisaties van voetgangers en fietsers) wordt erop aangedrongen om op korte termijn over te gaan tot invoering van een algemene snelheidslimiet van 30 km/ uur voor de bebouwde kom (met uitzondering van de huidige verkeersaders). In relatie hiermee, maar ook wel afzonderlijk, staat de opheffing ter discussie van de uitsluitend in Nederland bestaande regel dat langzaam verkeer op gelijkwaardige en niet geregelde kruispunten voorrang dient te verlenen aan gemotoriseerd (snel)verkeer, ook als dit van links komt. Voor- en nadelen van invoering van beide maatregelen, zowel afzonderlijk als in combinatie worden in dit rapport tegen elkaar afgewogen. Uitgebreid wordt ingegaan op de vraag onder welke voorwaarden en op welke termijn invoering zou kunnen plaatsvinden. Een belangrijk criterium voor de invoering van de limiet is de aannemelijkheid van een aanmerkelijk positief effect; een criterium voor de opheffing van de voorrangsmaatregel is dat in geen geval nadelige effecten te verwachten zijn. Verder is het cruciaal dat beide maatregelen `passen' in de ontwikkeling van een `duurzaam-veilig' vervoers- en verkeerssysteem. Samengevat luiden de conclusies dat beide maatregelen op zichzelf kunnen passen in planmatige ontwikkeling van een `duurzaam-veilig' vervoers- en verkeerssysteem, mits aan de nader omschreven voorwaarden is voldaan. De verwachting is dat dit niet op korte termijn het geval zal zijn. Algemene invoering op dit moment wordt met het oog op de verwachte effecten voor de verkeersveiligheid - en met name die van het langzaam verkeer - niet verantwoord geacht. De suggestie wordt gedaan als alternatief voor een stapsgewijze benadering te kiezen. Hoewel er duidelijke relaties tussen beide maatregelen bestaan is het toch niet verstandig er vanuit te gaan dat ze beide per se tegelijkertijd zouden moeten worden ingevoerd

Maximum speed 30 km/h inside the built up area and discontinuation of the priority rule for motorized traffic Despite the positive experiences gained with 30 km/h zones inside the built up area, the expansion of these areas - which is needed to realize a sustainable, safe road network - appears to have stagnated in many Dutch municipalities. Various factions (including interest groups representing pedestrians and cyclists) have pressed for transition in the short term to a general speed limit of 30 km/h throughout the built up area (with the exception of existing arterial roads). In relation to this objective, but also on a separate basis, discontinuation of a rule which currently only applies in the Netherlands - that at level, uncontrolled intersections, slow traffic should give way to motorized (fast) traffic, regardless of their direction of approach - is under discussion. The advantages and disadvantages of introducing these measures, either separately or in combination, are weighed up in this report. The question of under which conditions and within what period of time their introduction could be realized is extensively considered. One important criterion for the introduction of the general speed limit is that it is likely to be of considerable benefit; one criterion for the discontinuation of the priority rule for motorized traffic is that detrimental effects are not expected under any conditions. Furthermore, it is crucial that both measures `fit' into the development of a `sustainable safe' transport and traffic system. In summary, it is concluded that either measure could fit into the planned development of a `sustainable safe' transport and traffic system, provided the conditions as defined are met. Itis anticipated that this will not be the case in the short term. Widespread introduction of these rules is not considered safe at present, with a view to the anticipated effects for road safety - in particular for slow traffic. The suggested alternative is to opt for a stepwise approach. Although there are clear relationships between both measures, it would not be wise to assume that both need to be introduced simultaneously

Print this page
rapport

Rapportnummer

R-94-81

Pagina's

31

Gepubliceerd door

SWOV, Leidschendam