Publicatie

Kwaliteitsbeheer VIPORS 1994

Bijdrage in het kader van de eindrapportage van VIPORS 1994

Auteur(s)

Blokpoel, A. ; Kampen, Ir. L.T.B. van

Jaar

1995

In deze notitie wordt het kwaliteitsbeheer van VIPORS 1994 beschreven (VIPORS = Verkeersongevallen in het Privé Ongevallen Registratie Systeem). De notitie is een separaat onderdeel van de eindrapportage van het project VIPORS 1994. De beide andere delen zijn het hoofdrapport Jaaranalyse VIPORS (R-95-77) en het separate onderdeel Beoordeling van de compleetheid en representativiteit van VIPORS over het jaar 1994 (R-95-78). Het kwaliteitsbeheer wordt in deze notitie beschreven aan de hand van de procesgang bij VIPORS. Vervolgens wordt voor de onderscheiden delen (zowel buiten als binnen de invloedssfeer van de SWOV) aangegeven welke kwaliteitsaspecten aan de orde zijn en welke handelingen worden verricht voor het borgen van een zo groot mogelijke kwaliteit. Geconcludeerd wordt dat het eindoordeel over de kwaliteit van VIPORS 1994 positief is. Het systeem heeft ook in kwantitatieve zin aan de verwachting voldaan. Naar verwachting zal op grond van een nog uit te voeren onderzoek naar discrepanties bij het aantal ziekenhuisopnamen (zie rapportage van het representativiteitsonderzoek), de kwaliteit van het systeem en de data nog verder toenemen

Quality Control for VIPORS 1994 This memorandum describes the quality control for VIPORS 1994 (VIPORS = Road Accidents in the Private Accidents Registration System). It represents a separate section of the final report on the VIPORS 1994 project. The two other parts are the main report, Annual VIPORS Analysis (R-95-77), and a separate section, Assessment of the comprehensiveness and representativeness of VIPORS over the year 1994 (R-95-78). This memorandum describes the quality control with respect to the process operations at VIPORS. Next, it is indicated for each of the sections (both within and without the sphere of influence of the SWOV) what quality aspects are considered and what actions are performed to assure the highest possible quality. The final assessment concerning the quality of VIPORS 1994 offers a positive conclusion. The system has also met expectations in a quantitative sense. It is anticipated that, following a study still to be conducted into discrepancies in the number of hospital admissions (see report on the representativeness study), the quality of the system and the data should improve even further

Print this page