Publicatie

Kennis op maat: gebruikersonderzoek in de provincie Zuid-Holland

Inventarisatie van gebruikerswensen en aanbevelingen voor activiteiten in opdracht van het Provinciaal Orgaan Verkeersveiligheid

Auteur(s)

Davidse, Drs. R.J. ; Brouwer, Dra. M

Jaar

1998

Downloaden

Dit rapport doet verslag van een onderzoek naar de informatiebronnen die gebruikt worden door de verschillende partners van het Provinciaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid (POV) van Zuid-Holland: gemeenten, waterschappen, deprovincie, Rijkswaterstaat, verkeersveiligheidsorganisaties en politie. Geïnventariseerd is welke gegevens deze regionale partners ter beschikking hebben voor de uitvoering van hun taken op het gebied van de verkeersveiligheid, van welke gegevens zij gebruik maken en aan welke informatie zij nog behoefte hebben. De regionale partners zijn bij het onderzoek betrokken door middel van een enquête waarin gevraagd werd of men al dan niet beschikte over informatie in de vorm van cijfermateriaal, beleidsplannen, onderzoeken en naslagwerken. De invulling van de vragenlijst is vervolgens besproken in workshops die per samenwerkingsverband zijn gehouden; de partners hebben hier tevens hun visie gegeven op de toekomst van de verkeersveiligheid. Op basis van de geïnventariseerde wensen ten aanzien van informatievoorziening en ondersteuning is een set van aanbevelingen geformuleerd voor de activiteiten die POV Zuid-Holland op zich kan nemen ter ondersteuning van de regio. De belangrijkste zijn: -Coördineren van de informatie-uitwisseling binnen de provincie via onder meer het Infopunt, een zoeksysteem op Internet en nieuwsbrieven. -Speerpunten definiëren voor de inzet van het POV. Deze speerpunten kunnen gekozen worden aan de hand van de meest genoemde aandachtspunten voor de toekomst: snelheid, categorisering van wegen en fietsers en bromfietsers. -Extra aandacht besteden aan onderwerpen die buiten het terrein van de infrastructuur vallen. -Het belang benadrukken van de koppeling van duurzaam-veilige inrichting en het onderhoud van wegen. -Bevorderen van het gebruik van verkeersveiligheidsaudits, opdat verkeersveiligheid uitdrukkelijker wordt meegenomen bij beslissingen omtrent ruimtelijke ordening en infrastructuur. -Coördineren van de verzameling en analyse van regionale gegevens. -Opzetten van een regionale analyse van de kosten en baten van maatregelen

The informational needs of the regional partners in the Province of South Holland This report is an account of an investigation into the sources of information used by the various partners of the Provincial Committee for Road Safety (POV) of South Holland: the municipalities, district water boards, the province, the Department of Public Works, road safety organisations, and the police. The investigation listed what information these regional partners have available to them, what information they use, and what information they still need for conducting their tasks related to road safety. The regional partners were involved in the investigation by means of a survey that asked if the respondents had certain information available in the form of figures, policy plans, research reports and reference works. The answers given to these questions were then discussed in workshops. At these workshops the partners also provided their ideas in regard to the future of road safety. Based on the list of wants in regard to information and support, a set of recommendations was formulated for the activities that the POV South Holland can take on to support the region. The most important of these are: -Co-ordinating the exchange of information within the province by means that include the ‘Infopunt', a search system on the Internet, and newsletters. -Defining focus points for the POV's efforts. These focus points can be selected from the most frequently mentioned items thought to require attention for the future: speed, categorising roads, and issues involving cyclists and mopedists. -Devoting added attention to topics beyond the field of infrastructure. -Emphasising the importance of linking durable and safe design with the maintenance of roads. -Encouraging the use of road safety audits so that road safety is more explicitly included in decisions concerning physical planning and infrastructure. -Co-ordinating the gathering and analysis of regional data. -Setting up a regional analysis of the costs and benefits resulting from certain measures

Print this page
rapport

Rapportnummer

R-98-43

Pagina's

56

Gepubliceerd door

SWOV, Leidschendam