Publicatie

Jaaranalyse VIPORS 1994

Eindrapportage over de resultaten van de verkeersslachtoffer-registratie op Eerste-Hulpafdelingen van ziekenhuizen

Auteur(s)

Kampen, Ir. L.T.B. van ; Tromp, J.P.M. ; Blokpoel, A

Jaar

1995

VIPORS (Verkeersongevallen in PORS) is een registratiesysteem van gegevens van (slachtoffers van) verkeersongevallen die zich voor behandeling melden bij de Eerste Hulp-afdelingen van ziekenhuizen. In dit rapport wordt VIPORS als registratiesysteem beschreven en wordt de inrichting van het gegevensbestand uiteengezet, waarbij het beheer van de kwaliteit van systeem en gegevens en de mate van compleetheid en representativiteit worden vermeld op basis van separate rapporten. Het unieke van VIPORS is dat behalve een basisset aan ongevallengegevens ook letselgegevens geregistreerd worden. Bovendien zijn de individuele slachtoffers door middel van vervolgonderzoek achteraf te benaderen voor eventueel gewenste aanvullende gegevens van de ongevallen. Voorts brengt de snelle verwerking van de gegevens met zich mee dat VIPORS op kwartaalbasis, min of meer gelijktijdig met de VOR-gegevens kan worden gerapporteerd. Uit de uitgebreide jaargegevens over 1994 blijkt dat fietsers met bijna 50% de belangrijkste groep slachtoffers vormen. In deze groep ligt de nadruk op enkelvoudige ongevallen, met name die waarbij geen obstakel in het spel is. Deze groep slachtoffers blijkt juist het moeilijkst via de Verkeersongevallenregistratie van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer, Hoofdafdeling Basisgegevens (AVV/BG) te registreren te zijn, zodat VIPORS alleen al voor deze groep een uiterst belangrijke bron is. De tweede belangrijke groep slachtoffers van verkeersongevallen die zich melden voor spoedeisende hulp zijn auto-inzittenden. Zij vormen samen met de kleine groep inzittenden van bestelauto's ongeveer een kwart van alle slachtoffers. De derde groep slachtoffers zijn bromfietsers die 15% van het totaal vormen. Motorrijders en voetgangers completeren het slachtofferbeeld met ieder een aandeel van ongeveer 5% . De ernst van de ongevallen in VIPORS laat zich vooral typeren door het aandeel ziekenhuisopnamen (14%) en het aantal (in het ziekenhuis) overleden slachtoffers (0,4%). Ruim 30% van de slachtoffers werd na behandeling verwezen naar een specialist, terwijl circa 24% werd doorverwezen naar de huisarts. Na behandeling naar huis zonder vervolgbehandeling kon circa 29%. De meest voorkomende letsels zijn wonden en contusies (ruim 50%) gevolgd door fracturen met bijna een kwart aandeel. Deze letsels ontstonden vooral aan armen en benen (elk ongeveer 28% van het totaal) en hoofd (23%). Hals en nek waren bij 9% geraakt. In het rapport wordt de meerwaarde van VIPORS geïllustreerd aan de categorie fietsers: hun letselgegevens worden gecombineerd met ongevallengegevens. Daarnaast wordt ook ten aanzien van auto-inzittenden gedemonstreerd wat met deze registratie mogelijk is. Hiervoor is het onderwerp `whiplash' gekozen, een letselsoort die vooral optreedt bij achteraanrijdingen. Ten slotte worden met behulp van VIPORS-gegevens de representativiteit (en compleetheid) van VOR-gegevens gecorrigeerd

Annual analysis VIPORS 1994; Final report concerning the results of road accident victim registration at hospital emergency departments VIPORS (Road Accidents in the Private Accident Registration System) is a registration system for data concerning (victims of) road accidents reporting for treatment to hospital emergency departments. This report describes VIPORS as a registration system and sets out the organisation of the database, where the management of the quality of the system and the data it contains, and the comprehensive and representative value is reported on the basis of separate reports. The unique quality of VIPORS is that, apart from a basic set of accident data, injury data are also registered. Furthermore, the individual victims can be approached afterwards by means of a follow-up study to obtain any required supplementary information concerning the accidents. In addition, the rapid processing of data ensures that VIPORS can be reported on a quarterly basis, more or less simultaneously with the data supplied by the Road Accident Registration (VOR). The extensive annual data over 1994 indicate that, at almost 50%, cyclists represent the main group of road accident victims. In this group, emphasis is placed on single accidents, particularly those where no obstacle is involved. This group of road accident victims seem to be the most difficult to register via the Netherlands Transport Research Centre, Department for Statistics and Data Management (AVV/BG), making VIPORS an extremely important source of information for this group. The second major group of road accident victims who report for emergency assistance are car occupants. These, together with the small group of van occupants, represent about one quarter of all road accident victims. The third group of road accident victims are moped riders, who represent 15% of the total. Motor cyclists and pedestrians complete the road accident victim picture, each having a share of about 5%. The severity of accidents in VIPORS is mainly typified by the proportion of hospital admissions (14%) and the number of road accident victims who die in hospital (0.4%). Over 30% of road accident victims were referred to a specialist after treatment, while approximately 24% were referred to their GP. About 29% were sent home without follow-up treatment. The most frequently occurring injuries are wounds and contusions (over 50%), followed by fractures, with a share of almost one quarter. These injuries were mainly sustained to the arms and legs (each about 28% of the total) and the head (23%). The throat and neck were affected with 9% of victims. The report illustrates the added value of VIPORS using the cyclist category: their injury data are combined with accident data. In addition, it is demonstrated with respect to car occupants what can be achieved using this registration. For this purpose, the subject of `whiplash' was chosen, a form of injury which mainly occurs with rear collisions. Finally, the VIPORS data were used to correct the representativeness and comprehensiveness of the VOR data

Print this page