Publicatie

Het waarnemen van motoren

Literatuurstudie

Auteur(s)

Noordzij, Drs. P.C

Jaar

1997

Dit rapport doet verslag van een literatuuronderzoek naar het waarnemen van motoren. De literatuur betreft ongevallen en veld- en laboratoriumproeven. Hieruit komen voldoende aanwijzingen naar voren dat het waarnemen van motoren meer problemen geeft dan het waarnemen van auto's. Verder bestaat de indruk dat het niet opmerken van motoren voor een deel komt doordat automobilisten weinig belang hechten aan de (mogelijke) aanwezigheid van motoren. De zichtbaarheid van motoren overdag kan verbeterd worden door het voeren van verlichting. Er is echter een kleine groep motorrijders die dit nog niet doet. Andere mogelijkheden om motoren meer opvallend te maken, zijn beperkt. Het herkennen van een motor (als zijnde een motor), is overdag op korte afstand geen probleem. 's Nachts kan de herkenbaarheid vergroot worden als de motor wordt voorzien van retroflecterend materiaal dat de omtrek van de motor benadrukt. Aanbevolen wordt om bij het uitwerken van plannen voor voorlichting aan motorrijders en automobilisten (ter verbetering van het waarnemen van motoren) gebruik te maken van de mogelijkheid om geel licht te voeren voor de herkenbaarheid ('s nachts én overdag)

Perception of motorcycles This report provides results of a literature search into the perception of motorcycles. The literature concerns accidents as well as field tests and lab tests. This information provides sufficient indications to show that perceiving motorcycles is more difficult than perceiving cars. Theimpression also exists that the failure to perceive motorcycles is partially due to the fact that motorists attach little importance to the (possible) presence of motorcycles. The daytime visibility of motorcycles can be improved by the use of lighting, but there is still a small group of motorcyclists who are not yet doing this. Other possibilities for making motorcycles more conspicuous are limited. Recognising a motorcycle as being a motorcycle from a short distance away is no problem during the daytime. Recognising them at night can be improved if the motorcycle is equipped with retroflecting material that emphasises the contour of the motorcycle. It is recommended that when developing plans for providing motorcyclists and motorists with information (on how to improve the perception of motorcycles), account is taken of the possibility for using yellow light for better recognition of the motorcycle (during the day and at night)

Print this page