Publicatie

Het effect van buurtacties in 30km/uur-straten van vijf gemeenten

Auteur(s)

Bax, C.; Goldenbeld, C.; Petegem, J.H. van; Mons, C.; Commandeur, J.; Hoekstra, T.; Tuijp, I.

Jaar

2019

Dit onderzoek bekeek het effect van buurtacties op gereden snelheden en op verkeersveiligheidsgevoelens van bewoners in vijf 30km/uur-straten. De buurtacties bestonden bijvoorbeeld uit remwegdemonstraties, lasergunmetingen met bewoners of verkeersborden gemaakt door kinderen uit de buurt.

In dit onderzoek is geen statistisch significant effect gevonden van buurtacties op de verkeersveiligheidsgevoelens van de bewoners, op hun motivatie om niet meer dan 30 km/uur te rijden en op de werkelijk gereden snelheden:

  • Voor en na de buurtactie is er nauwelijks verschil in verkeersveiligheidsgevoelens en motivatie in de betreffende straat in vergelijking met die in een controlestraat. Een statistische toets levert geen bewijs voor een effect van de buurtactie.
  • In twee gemeenten is er een kleine afname van de gereden snelheden in de straat met de buurtactie ten opzichte van die in de controlestraat, maar een statistische toets laat geen bewijs zien dat dit het effect is van de buurtactie.

Het ontbreken van statistisch significante effecten kan te maken hebben met onvolkomenheden in de dataverzameling (weinig beschikbare data, slechte vergelijkbaarheid tussen casussen). Ongeacht de uitkomst van de statistische toets, zijn de verschillen in verkeersveiligheidsgevoelens, motivatie en gereden snelheden klein tot afwezig. De gereden snelheden blijven boven de gewenste 30 km/uur liggen.

Effecten meten van buurtacties

Het objectief meten van de effecten van een buurtactie is een goede manier om te laten zien of verkeersveiligheidsbudgetten effectief besteed worden en om buurtbewoners een terugkoppeling te kunnen geven over hun inspanningen. Een betrouwbare aanpak om een effect op de snelheid vast te stellen is het meten van de snelheid vlak voor en vlak na de buurtactie. Door op dezelfde momenten ook snelheidsmetingen uit te voeren in een goede controlestraat, kan worden gecorrigeerd voor veranderingen als gevolg van andere zaken dan de buurtactie, zoals het weer. Om een effect op de subjectieve veiligheid vast te stellen, kunnen voor en na de buurtactie enquêtes worden afgenomen, opnieuw zowel in de buurtactie-straat als in een controlestraat.
 
Print this page
rapport

Pagina's

12

Gepubliceerd door

CROW, Ede