Publicatie

Een ontwerp voor een verkeersmeetnet in de provincie Zeeland

Een consult in opdracht van Rijkswaterstaat Zeeland

Auteur(s)

Oei, Ir. H.L

Jaar

1995

In opdracht van Rijkswaterstaat/directie Zeeland heeft de SWOV een ontwerp gemaakt voor een snelheidsmeetnet voor de Zeeuwsche wegen buiten de bebouwde kom, met uitzondering van de autosnelwegen in de provincie onder beheer van de provincie of het rijk. In dit ontwerp-meetnet is rekening gehouden met wegen waar zogenoemde ‘Gericht Verkeerstoezicht-Projecten' en ‘Elektronische Snelheidsbeheersing' zijn of worden uitgevoerd. Ook is rekening gehouden met het demonstratieproject ‘Duurzaam-veilig', dat in West-Zeeuwsch-Vlaanderen wordt gerealiseerd. Met het oog hierop wordt in dit laatste gebied ook de bebouwde kom beschouwd. Bij het ontwerp is onderscheid gemaakt in vaste meetlocaties (dat wil zeggen locaties uitgerust met dubbele lusdetectoren) en variabele meetlocaties (die met radar en slangdetectoren kunnen worden bemeten). Verder is onderscheid gemaakt tussen meetlocaties die voor landelijk dan wel voor provinciaal beleid van belang zijn. Het rapport geeft specificaties ten aanzien van te verzamelen relevante verkeerskenmerken, alsook technische specificaties. Aangegeven wordt op welke wijze de conform het ontwerp te verzamelen gegevens voor beleidsdoeleinden kunnen worden gebruikt

SWOV has made a design for a speed measuring network on rural provincial roads (excluding the motorways) in the province of Zeeland. In the design speed enforcement projects and a sustainable road safety demonstration project in West-Zeeuwsch-Vlaanderen (where also urban streets were incorporated) were taken into account. The speedmeasuring system can be permanent (using loopdetectors in the road surface) or variable (using radar or tubes.) A basis network shall be installed with loop detectors. Part of this network will supply data on behalf of national policy purposes. The total network will be supplying data for provincial purposes. In the report the required traffic characteristics to be collected and the technical characteristics are specified. Possible uses of the data thus collected is summed up in the report

Print this page
rapport

Rapportnummer

R-95-7

Pagina's

26 + 18.

Gepubliceerd door

SWOV, Leidschendam