Publicatie

Duurzaam-veilig West-Zeeuwsch-Vlaanderen: rondweg Oostburg

Voorstudie naar het inhaalgedrag op de rondweg Oostburg

Auteur(s)

Pol, Ing. W.H.M. van de

Jaar

1996

Downloaden

In een duurzaam-veilig verkeers- en vervoerssysteem hebben gebiedsontsluitende wegen een vormgeving waarbij in tegengestelde richting rijdende voertuigen van elkaar gescheiden zijn. Op de rondweg Oostburg heeft men dit vormgevingsaspect aanvankelijk uitgewerkt door de weg uit te voeren met 2 x 1 rijstrook, waartussen twee doorgetrokken strepen zijn aangebracht. Naar aanleiding van berichten uit de praktijk dat er op de rondweg gevaarlijke (inhaal)-manoeuvres zouden worden uitgevoerd, is de SWOV gevraagd hiernaar onderzoek te doen. Het vooronderzoek waarvan dit rapport verslag doet, bestond uit het verrichten van waarnemingen naar de aard en de omvang van de inhaalmanoeuvres. Tevens zijn snelheidsmetingen uitgevoerd. Uit het vooronderzoek komt naar voren dat de gekozen oplossing voor de rondweg Oostburg niet geleid heeft tot een duurzaam-veilige verkeerssituatie. Er wordt namelijk ingehaald, ook al is dit door minder dan één procent van de passerende voertuigen. Voorts ligt de gemiddelde snelheid ver boven het toegestane maximum van 80 km/uur, namelijk circa 86 km/uur

Sustainably safe West-Zeeuwsch-Vlaanderen: ring road Oostburg In a sustainably safe traffic and transport system, regional roads are designed such that vehicles travelling in opposite directions are separated from each other. On the ring road Oostburg, this design aspect was initially realised by building the road in the form of a 2 x 1 carriageway divided by two solid lines. Following reports that in practice, dangerous (overtaking) manoeuvres had been noted on the ring road, the SWOV was asked to conduct an investigation into this matter. The preliminary study which is reported here consisted of observations into the nature and scope of the overtaking manoeuvres. In addition, speed measurements were performed. The preliminary study indicated that the chosen solution for the Oostburg ring road did not offer a sustainably safe traffic situation since overtaking does occur, albeit by fewer than one percent of passing vehicles. Furthermore, the average speed lies far above the admissible limit of 80 km/hour, namely 86 km/hour

Print this page