Publicatie

De semi-snelweg

Bijdrage aan de Syllabus Verkeerskundige werkdagen, C.R.O.W, Ede, 1995

Auteur(s)

Minnen, J. van

Jaar

1995

Bij de toepassing van een duurzaam veilige infrastructuur wordt onderscheid gemaakt tussen stroomwegen, gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen. Buiten de bebouwde kom is er behoefte aan een tweede type stroomweg, naast de autosnelweg. Dit type weg, aangeduid als semi-snelweg, zou de bestaande autowegen en een belangrijk deel van de 80 km/uur wegen kunnen gaan vervangen. De weg bestaat uit twee gescheiden rijbanen met elk slechts één rijstrook, een smalle middenberm en kent geen vluchtstroken. Om inhalen niet geheel onmogelijk te maken worden op geregelde afstanden inhaalstroken aangebracht. De uitvoering van deze wegen en de aard van de toe te passen kruisingen worden aan de orde gesteld. Als aanzet tot discussie is aan het slot een drietal stellingen opgenomen, betrekking hebbend op de inhaalstroken, de uitvoering van de middenberm en de meest geschikte oplossing voor kruisingen tussen deze wegen onderling

In the application of a sustainable safe infrastructure, a distinction is made between three categories of roads; of which one is the through-road. Outside built-up areas, there is a need for a second type of through-road, besides the motorway. This type of road, which we call a semi-motorway, could replace the existing trunk-roads and a considerable number of the 80 km/h roads. The road consists of two separated carriageways, each with only one lane; a narrow median; but no emergency lanes. In order not to make overtaking completely impossible, overtaking lanes would be introduced at regular intervals. The road design and the type of intersections are handled. In order to encourage discussion, three propositions have been included. These concern: the overtaking lanes, the design of the median, and the most suitable solution for intersections between such roads

Print this page
rapport

Rapportnummer

D-95-3

Pagina's

13

Gepubliceerd door

SWOV, Leidschendam