Publicatie

Behoefte aan 'aparte' maatregelen voor ouderen?

Verslag van een onderzoek naar oordelen van deskundigen en ouderen

Auteur(s)

Wouters, Drs. P.I.J.; Slop, Ir. M. ; Lindeijer, Drs. J.E. ; Loendersloot, R.

Jaar

1995

In dit onderzoeksverslag wordt nagegaan of de wijze waarop het concept ‘duurzaam-veilig' thans voor de verkeersinfrastructuur wordt uitgewerkt, ook voor de oudere voetganger, fietser en automobilist in het verkeer de beoogde grotere mate van veiligheid brengt - dan wel dat speciaal voor hen nog aanpassingen nodig zijn. De gevolgde onderzoeksmethode komt erop neer dat theoretische kennis over het verkeer en het functioneren van ouder wordende mensen geverifieerd wordt in een experiment waarin ouderen zelf hun oordeel geven over de kwaliteit en de veiligheid van ‘duurzaam-veilige' verkeersvoorzieningen. Over de methode van onderzoek wordt vastgesteld dat deze werkbaar is en tot uitspraken leidt waaraan waarde gehecht dient te worden. Ruimer toepassen van deze methode wordt dan ook aanbevolen, niet alleen op het tactische en operationele niveau tot waarop dit nu beperkt is gebleven, maar ook op het strategische niveau van het uitvoeren van verkeerstaken. Over de thans in de praktijk toegepaste ‘duurzaam-veilig'-maatregelen wordt vastgesteld dat deze ook voor oudere verkeersdeelnemers een aanmerkelijke verbetering in veiligheid inhouden in vergelijking met de oorspronkelijke situatie. Wel moeten enkele algemeen geldende kanttekeningen gemaakt worden die voor ouderen, meer nog dan voor andere verkeersdeelnemers, van belang zijn. Geconstateerd wordt namelijk dat voor ouderen, ongeacht de wijze waarop zij zelf aan het verkeer deelnemen, de voorspelbaarheid van het gedrag van de overige verkeersdeelnemers en/of de evidentie van de zelf te volgen gedragsregels in bepaalde verkeerssituaties, cruciaal is. Tevens blijken ouderen, gedeeltelijk in samenhang hiermee, in bepaalde omstandigheden problemen te ondervinden met het zicht op het wegverloop, evenals met besturingsactiviteiten. In deze opzichten worden kritische kanttekeningen geplaatst bij de ‘punaise', de verkeersdrempel met afgebogen fietspassage, de asverschuiving en het kruispuntplateau. Het verkeersplein en de rotonde blijken op de zojuist genoemde aspecten nu juist positief gewaardeerd te moeten worden. De algemene conclusie luidt dat bij de huidige uitwerking van een duurzaam-veilige infrastructuur geen ‘aparte' maatregelen voor ouderen getroffen behoeven te worden, al vergen bepaalde uitvoeringsvormen soms een betere afstemming op ook de oudere verkeersdeelnemer

Need for ‘separate' measures for the elderly? This research report investigates whether the manner in which the concept of ‘sustainably safe' is currently being worked out for the traffic infrastructure can also offer the intended improvement in road safety for the older pedestrian, cyclist and motorist, or whether special adaptations are perhaps required for this group. The research method applied is based on the verification of theoretical knowledge about traffic and the functioning of ageing people through an experiment in which the elderly offer their own opinion about the quality and safety of ‘sustainably safe' traffic measures. The method of study was established to be workable and led to valid statements. The broader application of this method is therefore recommended, not only at the tactical and operational level to which the technique has been restricted to date, but also at the strategic level of performing traffic-related tasks. With regard to the ‘sustainably safe' measures currently applied in practice, it is noted that these also offer a considerable improvement in safety for elderly road users when compared to the former situation. However, some generally applicable comments should be made that are of particular relevance to elderly road users. Specifically, it was noted that for this category, regardless of their own manner of participation in traffic, the predictability of behaviour of other road users and/or the self-evidence of the code of behaviour they should practise themselves in certain traffic situations is crucial. It also appears that, partly in relation to these factors, the elderly encounter problems under certain circumstances with regard to their perception of the course of the road, and in relation to steering activities. In relation to this, the ‘drawing pin', the traffic hump with deflected cycle passage, the axis deviation and the intersection plateau should be critically reevaluated. In contrast, the roundabout seems to be positively rated with respect to the above criteria. The general conclusion is that with the current strategy for a sustainable-safe infrastructure, no ‘separate' measures for the elderly need be applied, although certain forms of application may require some adaptation to better suit the elderly road user

Print this page
rapport

Rapportnummer

R-95-70

Pagina's

48 + 19

Gepubliceerd door

SWOV, Leidschendam