Publicatie

Automatisch snelheidstoezicht op de N266 in Noord-Brabant

Evaluatie van het effect op lange termijn.

Auteur(s)

Oei, Ir. H.L. ; Minnen, J. van ; Goldenbeld, Dr. Ch

Jaar

1995

Downloaden

In 1990 is op vier 80 km/uur-wegen een Elektronisch Snelheidsbeheersingssysteem (ESB) beproefd. Het systeem omvat een voorwaarschuwing door middel van een vast bord op de betreffende weg, automatische waarschuwing aan te snelle rijders door middel van een oplichtend bord en automatisch toezicht met een radar plus camera-set vanuit kasten langs de weg. Deze maatregel werd voorafgegaan door een voorlichtingscampagne die periodiek werd voortgezet. Het evaluatieonderzoek uit 1991 liet een daling in rijsnelheid en ongevallen zien: het percentage te snelle rijders daalde van circa 40% naar 11% en het aantal ongevallen werd met 35% gereduceerd. De radar plus camera is sinds 1991 langere tijd buiten werking geweest en is in 1994 slechts zeer beperkt operationeel geweest. Het vaste bord en oplichtende bord heeft er wel al die tijd gestaan en ook gefunctioneerd. In de herfst van 1994 werd op een van de verbindingen, in Noord-Brabant, op overeenkomstige wijze een lange termijn-evaluatie verricht. Dit onderzoek leerde dat het gevonden effect uit 1991 ten aanzien van snelheid en ongevallen nagenoeg in stand is gebleven. Er is een geringe toename in snelheid te bespeuren: het percentage te snelle rijders steeg van 11 naar 16% en het aantal ongevallen is op hetzelfde niveau gebleven. Uit de verrichte enquête is gebleken dat 75% van de respondenten achter het toegepaste toezichtssysteem staat en dat eveneens 75% niet heeft bemerkt dat de radar plus camera langere tijd buiten werking was. De voortzetting van het positieve effect van het systeem is waarschijnlijk te verklaren door het blijvend in werking zijn van het vaste waarschuwingsbord en het oplichtende bord en doordat een groot deel van de bestuurders niet gemerkt heeft dat de camera langere tijd buiten werking was. Aanbevolen wordt op andere verbindingen met een vergelijkbaar probleem (ongevallen en snelheid) het systeem toe te passen

Four road stretches having a speed limit of 80 km/h were equipped with an electronic speed management system, consisting of a fixed warning sign, a switchable sign only showing when cars were speeding and automatic speed enforcement using radar+camera from road side mounted posts. This system was accompanied by information campaign just before and periodically during the operation. The evaluation that was conducted in 1991 showed a substantial reduction in speeders, from 40% to 11%. The number of accidents was reduced with 35%. Since this evaluation in 1991 the radar+camera was out of order for a long period and in 1994 this system was put in operation for a very limited part of the time. The fixed and swithable signs were operational all the time. In the fall of 1994 a long term evaluation was conducted on one of the road stretches - in the province of Noord-Brabant. The result of this study showed that the effects found in 1991 were almost the same in 1994: the percentage of speeders increased somewhat from 11% to 16% and the reduction in accidents found in 1991 remained at the same level. The survey among drivers showed that 75% of the drivers accepted the automatic speed management system. Also 75% of the drivers did not notice that the radar+camera was out of order for a long period of time. This continuation of the effect on speed and accidents can possibly be explained by the continuation of the operation of the fixed and switchable signs and by not being noticed by a large part of the drivers that the radar+camera was out of order during a long period. It is recommended to apply this type of system on other road stretches having similar safety and speed problems

Print this page
rapport

Rapportnummer

R-95-9

Pagina's

36 + 18

Gepubliceerd door

SWOV, Leidschendam