Project

Veilige interactie tussen fietsers, voetgangers en autonome voertuigen

Vanuit het oogpunt van fietsers en voetgangers onderzoekt deze studie de interactie tussen deze kwetsbare verkeersdeelnemers en gemotoriseerde 'slimme' – en op termijn – geautomatiseerd rijdende voertuigen.

Ongevallenstatistieken laten zien dat onveiligheid van fietsers (waaronder ook steeds vaker e-bikes en andere soorten fietsen) en voetgangers door aanrijdingen met gemotoriseerd verkeer onverminderd groot blijft, vooral op kruispunten en bij het oversteken. Autofabrikanten werken daarom aan veiligheidssystemen die in de pre-crashfase tijdig kunnen ingrijpen. Hoe weten voetgangers en fietsers of zij te maken hebben met zo’n slim, ofwel (deels of geheel) geautomatiseerd rijdend, voertuig? De geschiedenis leert dat verwachtingen over de aanwezigheid en het gedrag van weggebruikers van groot belang zijn voor de veiligheid. Bovendien zal voor een lange periode sprake zijn van een gemengd systeem, waar slechts een deel van de voertuigen ‘slim’ is. Hierdoor kan de voorspelbaarheid en het gevoel van veiligheid afnemen. Als het voor voetgangers en fietsers onduidelijk is of zij te maken hebben met slimme of geautomatiseerd rijdende voertuigen en zij zich twijfelend of juist heel zeker maar onveilig gaan gedragen in interactiesituaties, wordt het daarnaast ook vanuit het oogpunt van geautomatiseerd rijdende voertuigen moeilijker om gedragsintenties van voetgangers en fietsers te voorspellen. 

Onderzoeksvragen

  1. Op basis van welke kenmerken herkennen fietsers en voetgangers slimme voertuigen?
  2. Waarop baseren zij hun verwachtingen over het (voorgenomen) gedrag van het voertuig?
  3. Hoe is op dat moment hun inschatting van de gevolgen van dit gedrag voor hun veiligheid?

Achtergrond

Dit project is een vervolg op het gelijknamige project dat in 2016 werd uitgevoerd. In 2016 is een eerste pilotstudie uitgevoerd om de verwachtingen, kijkgedrag en gedragskeuzen van fietsers in beeld te brengen bij  interactie met ‘automatisch’ rijdende voertuigen  In 2017 wordt een vervolgexperiment uitgevoerd waar naast fietsers nu ook voetgangers betrokken zullen zijn.

In het project wordt samengewerkt met TUDelft en aansluiting gezocht met (internationale) onderzoeksprojecten op het gebied van kwetsbare verkeersdeelnemers en autonome voertuigen.

Print this page

Status

Lopend
Begindatum: 01 jan 2017
Einddatum: 31 dec 2017