Project

Veilige infrastructuur, ook voor ouderen

Het project heeft als uitgangspunt dat ouderen zoveel mogelijk mobiel moeten blijven en dat hun (bestaande) fiets- en autoverplaatsingen zoveel mogelijk gefaciliteerd moeten worden.

Het verkeerssysteem is echter bij lange na nog niet vormgegeven zoals beoogd in het verkeersbeleid en de uitwerkingen daarvan in ontwerpvoorschriften. Dit is niet goed voor de veiligheid van weggebruikers in het algemeen en zeker niet voor oudere weggebruikers, die gebaat zijn bij een verkeerssysteem dat optimaal rekening houdt met hun specifieke verplaatsingskenmerken en met diverse fysieke en cognitieve beperkingen die met het vorderen van de leeftijd gaan optreden.

Onderzoeksvragen

  1. In welke onderdelen van het wegen- en fietspadennet treden er problemen op?
  2. In welke mate zouden wegbeheerders en ontwerpers hier specifiek aandacht aan moeten geven in beleid en het ontwerp en onderhoud van wegen?

Achtergrond

De verkeerskundige eisen die voor ouderen aan het verkeerssysteem moeten worden gesteld zijn gewoonlijk geordend naar de bouwstenen van het verkeerssysteem: netwerk, routes, wegvakken/kruispunten. Voor wegvakken/kruispunten zijn in eerdere projecten al specifieke eisen voor ouderen geformuleerd in termen van afmetingen en vermijdbaarheid van obstakels. Op netwerkniveau zijn de eisen meestal tamelijk algemeen (met name maaswijdte netwerk, voorzieningenniveau) en zijn niet eenvoudig te richten speciaal op ouderen; ook zijn dit soort eisen vooral bij nieuw aan te leggen netwerken realiseerbaar. Op routeniveau zijn de eisen concreter en ook realiseerbaar in bestaande situaties, bijvoorbeeld oversteekbaarheid en  continuïteit van de fietsvoorzieningen. Het project spitst zich daarom toe op het formuleren van een pakket eisen aan routes voor oudere fietsers en automobilisten. Deze eisen bieden aanbevelingen en handvatten om de kwaliteit van routes vast te stellen, bestaande routes te verbeteren, en alternatieve routes onder de aandacht te brengen van gebruikers. Het onderzoek zal verschillende methoden gebruiken:

  • Vragenlijsten
  • Routes inspecteren
  • Deskresearch (Cyclomedia, basiskaart ArcGIS)
  • Bikeprint (NHTV, overheden)
  • Modellering (microsimulatie met AIMSUN, S-Paramics, VISSIM)

Het project is een vervolg op project S16.07-a.

Print this page

Project nr.

S17.07-a

Status

Lopend
Begindatum: 01 jan 2017
Einddatum: 31 dec 2017