Project

Veilige en toekomstbestendige stedelijke infrastructuur

Voor een veilige (stedelijke) infrastructuur is het van belang dat wegen goed zijn gecategoriseerd, veilig zijn ingericht en dat het gewenste gedrag wordt ondersteund. Deze benadering leidt vooral in steden tot problemen. Daar moeten veel functies (wonen, werken, winkelen, spelen, sporten etc.) gecombineerd worden, en vaak spelen ruimtegebrek, gebrek aan middelen of draagvlak en zaken als de ruimtelijke inrichting en vormgeving een rol. Hierdoor komt de voor verkeersveiligheid wenselijke mono-functionaliteit van wegen in het gedrang of wordt met nieuwe inrichtingsvormen geëxperimenteerd.

Onderzoeksvragen

  1. Wat zijn de verschillen in (de ontwikkeling van) de veiligheidsniveaus op de wegcategorieën 30km/uur-erftoegangsweg en 50km/uur-gebiedsontsluitingsweg, onderscheiden naar verschillende inrichtingsniveaus?
  2. Welk deel van deze wegen kan alsnog inherent (duurzaam) veilig worden ingericht?
  3. Voor sommige 30 en 50km/uur-wegen is het onmogelijk om ze inherent (duurzaam) veilig in te richten: geld, ruimte, tijd of draagvlak ontbreken bijvoorbeeld. Hoe kunnen deze wegen dan toch op een acceptabel veiligheidsniveau worden gebracht?
  4. Welke SPI is het meest geschikt voor wegen? Is de DV-meter of VSGS een geschikte SPI of is het aantal voorspelde conflicten een goed alternatief voor ongevallencijfers, als indicator van de verkeersveiligheid?

Activiteiten in 2015

Dit project heeft doelstellingen voor de korte termijn en voor de lange termijn. De langetermijndoelstelling is te komen tot realiseerbare, duurzame verkeersveilige oplossingen voor wegen binnen de bebouwde kom. In 2015 werd de kortetermijndoelstelling aangepakt: inzicht krijgen in de verkeersveiligheidsprestatie van DV en niet-DV ingerichte wegen in stedelijke gebieden.

In 2016 krijgt dit project een vervolg en zal SWOV zich richten op de doelstellingen voor de lange termijn.

Print this page

Project nr.

S15.07

Status

Afgerond
Begindatum: 01 mrt 2015
Einddatum: 31 dec 2015