Project

Monitoring en signalering

Binnen dit project worden verkeersveiligheidsontwikkelingen gevolgd, voorspeld en geanalyseerd met als doel input te leveren voor het verkeersveiligheidsbeleid. In 2016 is de Monitor Beleidsimpuls Verkeersveiligheid opgesteld en wordt vervolgonderzoek gedaan naar letsels en letsellast van ernstig verkeersgewonden. Daarnaast is SWOV actief binnen het Europese project SafetyCube waarin een Decision Support System wordt ontwikkeld. 

Onderzoeksvragen

Monitoring

  1. Hoe ontwikkelen de aantallen verkeersdoden en ernstig verkeersgewonden zich de laatste tien jaar en in 2015 in het bijzonder?
  2. Hoe verhouden de ontwikkelingen in verkeersdoden en ernstig verkeersgewonden zich tot demografische ontwikkelingen en ontwikkelingen in mobiliteit?
  3. Verloopt de implementatie van de Beleidsimpuls Verkeersveiligheid volgens plan en welke andere verkeersveiligheidsmaatregelen zijn genomen?
  4. Wat zijn de (verwachte) effecten van de genomen verkeersveiligheidsmaatregelen?

Letsels en letsellast

  1. Wat zijn de aandelen slachtoffers met blijvend letsel per vervoerswijze en per leeftijdscategorie?
  2. Wat zijn de beperkingen van de methode die is toegepast om de letsellast te berekenen en hoe kan de methode verder verbeterd worden?

Achtergrond

Monitoring

Monitoring is nodig om na te gaan a) of de implementatie van maatregelen volgens plan verloopt en b) of het nodig is het verkeersveiligheidsbeleid op korte termijn bij te stellen. Daarom brengt SWOV ieder jaar een Monitor Beleidsimpuls Verkeersveiligheid uit. Deze monitor geeft informatie over ontwikkelingen in aantallen verkeersdoden en ernstig verkeersgewonden, demografie, mobiliteit, implementatie van maatregelen en mogelijke effecten van maatregelen (op basis van SPI’s).

Letsels en letsellast

Ernstig verkeersgewonden bepalen een groot en groeiend deel van de kosten van verkeersonveiligheid en zijn dan ook een belangrijke verkeersveiligheidsindicator. Het huidige verkeersveiligheidsbeleid houdt echter nog geen rekening met de gevolgen van verkeersletsel, terwijl deze behoorlijk kunnen variëren tussen (groepen) slachtoffers. In 2014 heeft SWOV in het rapport Lasten van Verkeersletsel ontleed een basis geschetst voor een nieuwe benadering van de verkeersveiligheid. We geven daarin aan dat verkeersveiligheidsbeleid zich niet alleen zou moeten richten op het terugdringen van het aantal ernstig verkeersgewonden, maar ook op het terugdringen van de letselgevolgen van deze gewonden. Uit dit onderzoek is bijvoorbeeld gebleken dat ongeveer één op de vijf ernstig verkeersgewonden blijvend last houdt van zijn of haar verwondingen. Dit jaar doen we aanvullende analyses, bijvoorbeeld naar het aandeel gewonden met blijvende klachten voor verschillende groepen slachtoffers. De resultaten van dit onderzoek zijn in de eerste plaats bedoeld voor het ministerie van IenM en andere beleidsmakers, maar zijn ook relevant voor andere betrokkenen, zoals medici en belangenorganisaties.

Print this page

Project nr.

S16.02

Status

Afgerond
Begindatum: 01 jan 2016
Einddatum: 31 dec 2016