Project

Monitoring

Ook in 2017 wordt weer de Monitor Verkeersveiligheid opgesteld om de ontwikkelingen met betrekking tot verkeersdoden en -gewonden in beeld te brengen.

Onderzoeksvragen

  1. Hoe ontwikkelen de aantallen verkeersdoden en ernstig verkeersgewonden zich de laatste tien jaar en in 2016 in het bijzonder?
  2. Hoe verhouden de ontwikkelingen in verkeersdoden en ernstig verkeersgewonden zich tot demografische ontwikkelingen en ontwikkelingen in mobiliteit en welke ontwikkelingen zien we in de mortaliteit, morbiditeit en risico’s om in het verkeer te overlijden of ernstig verkeersgewond te raken?
  3. Hoe ontwikkelen beschikbare verkeersveiligheidsindicatoren (Safety Performance Indicators, SPIs) zich?
  4. Welke verkeersveiligheidsmaatregelen zijn genomen in de laatste jaren en hoe verhouden deze maatregelen zich tot ontwikkelingen in SPIs en risico’s?

Achtergrond

Monitoring is nodig om na te gaan a) of de implementatie van maatregelen volgens plan verloopt en b) of het nodig is het verkeersveiligheidsbeleid op korte termijn bij te stellen. Daarom brengt SWOV ook in 2017 de Monitor Verkeersveiligheid uit. Deze monitor geeft informatie over ontwikkelingen in aantallen verkeersdoden en ernstig verkeersgewonden, demografie, mobiliteit, implementatie van maatregelen en mogelijke effecten van maatregelen (op basis van SPI’s).

Ook bereidt SWOV in 2017 de Verkeersveiligheidsbalans 2018 voor. Binnen de balans wordt aan de hand van een thema in meer detail geanalyseerd hoe de verkeersveiligheid zich ontwikkelt. Eerdere balansen gingen over verkeersveiligheidsontwikkelingen vanaf 1950 (De top bedwongen), het effect van Duurzaam Veilig (De balans opgemaakt) en ernstig verkeersgewonden en hun gevolgen (Lasten van verkeersletsel ontleed). Het onderwerp van de balans die voor 2018 gepland is, zal in 2017 worden bepaald.

Print this page

Project nr.

S17.02-a

Status

Lopend
Begindatum: 01 jan 2017
Einddatum: 31 dec 2017