Project

Kennis en Informatie Systeem SWOV (KISS)

Binnen het project KISS worden gegevens verzameld, geanalyseerd, verrijkt en beschikbaar gesteld aan belanghebbenden (zowel intern als extern). Het gaat hierbij om data die bruikbaar zijn voor verkeersveiligheidsonderzoek. Dit zijn met name data met betrekking tot slachtoffers en ongevallen, expositie, risico en gedrag.

Onderzoeksvragen   

  1. Zijn de ambulancedata toepasbaar voor verkeersveiligheidsbeleid?
  2. Wat is het aantal EVG in 2014?
  3. Is het aantal ernstig gewonde fietsers in niet-verkeersongevallen werkelijk zo hoog als de ICD10 codering doet vermoeden en wat zijn de gevolgen daarvan voor het aantal EVG en de beleidsruimte van het Ministerie van IenM? De ICD10 is de tiende editie van de International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, een internationaal gehanteerde lijst van ziekten, bijgehouden door de Wereldgezondheidsorganisatie.
  4. Welke databronnen bieden mogelijkheden voor de toekomst?
  5. Hoe houden we het interne beheer van data en software in de hand, hoe borgen we de metadata?

Activiteiten in 2015

Ambulancegegevens bevatten informatie over waar het ongeval precies plaatsvindt. Dit is belangrijke informatie, vooral voor ongevallen zonder de betrokkenheid van motorvoertuigen, omdat deze in de politieregistratie BRON weinig voorkomen. Door middel van een koppeling van de ambulancegegevens aan de LMR en door het doen van frequentieanalyses en kruistabellen is de meerwaarde van ambulancegegevens voor het verkeersveiligheidsbeleid in beeld gebracht.

Het aantal EVG 2014 is geschat door gegevens uit BRON en LMR/LBZ met elkaar te koppelen. Er is gecorrigeerd voor de overgang naar de ICD10 codering door de gegevens terug te coderen naar de ICD9 codering. In 2016 zal deze conversie in de andere richting plaatsvinden. Dit betekent dat de ICD9 codes uit eerdere jaren omgezet worden naar ICD10. Door het berekenen van gewichten is het werkelijke aantal EVG bepaald voor MAIS2+ en 3+, voor zowel ongevallen met motorvoertuigen, als voor niet-motorvoertuig-ongevallen. De resultaten zijn opgenomen in  SWOV-rapport R-2015-18 Ernstig verkeersgewonden 2014.

Tijdens de conversie van ICD10 naar ICD9 om het aantal EVG2012/2013 te bepalen, bleek dat ongeveer een derde van de in het ziekenhuis opgenomen fietsers een ongeval had gehad dat als niet-verkeersongeval was geclassificeerd. De reden kan zijn dat het ongeval niet op de openbare weg plaatsvond of dat er andere redenen waren om het ongeval als niet-verkeersongeval te beoordelen (geen botsing, patiënt geeft zichzelf de schuld). Het aandeel ‘niet op de openbare weg’ werd voorheen aanmerkelijk lager (2,6%) geschat.

Het onderzoek was deels kwalitatief en deels kwantitatief. Het kwalitatieve gedeelte bestond uit vraaggesprekken met codeurs van de LMR/LBZ over hun definitie en begrip van een (niet-)verkeersongeval en van openbare weg c.q. stoep of berm, en met andere partijen zoals bijvoorbeeld de mountainbikebond om te kijken of er aanknopingspunten zijn voor oorzaken van dit resultaat. In het kwantitatieve deel van het onderzoek werd door middel van de koppeling met BRON gekeken of er aanwijzingen zijn dat het ongeval toch een verkeersongeval was en/of op de openbare weg plaatsvond.

Print this page

Contact

Project nr.

S15.01

Status

Afgerond
Begindatum: 01 jan 2015
Einddatum: 31 dec 2015