Project

Effect van vergrijzing op doorstroming en veiligheid

De komende tien jaar bereiken we in Nederland het moment dat er meer dan een miljoen 85-plussers zijn en meer dan vier miljoen 65-plussers. Ook het aandeel ouderen onder verkeersdoden en -gewonden neemt toe. Deels komt dit door de lichamelijke kwetsbaarheid van ouderen, maar ook door het afnemen van bepaalde functies en vaardigheden die voor een adequate verkeersdeelname relevant zijn. Het is mogelijk dat de vergrijzing invloed zal hebben op de aard (minder woon-werkverkeer, andere bestemmingen) en omvang (minder verplaatsingen) van het verkeer. De doorstroming van het verkeer kan daardoor veranderen (minder files in de spits, ander gebruik wegennet). Ook daardoor kunnen veranderingen in veiligheid optreden.

Onderzoeksvragen

  1. Welke vaardigheden die relevant zijn voor een veilige verkeersdeelname nemen af met het ouder worden?
  2. Tot welke veranderingen in mobiliteitsvraag en keuze voor vervoerswijze leidt vergrijzing? (Inclusief de gevolgen voor de toedeling naar tijdstippen, routes, wegcategorieën).
  3. Gegeven de uitdagingen die ouderen hebben op bepaalde wegcategorieën, vervoerswijzen, tijdstippen en omstandigheden: wat is de betekenis van de veranderingen?
  4. Hebben ouderen met hun veranderende keuze invloed op het risico?  Met andere woorden: wordt het probleem groter of kleiner?
  5. Op welke wegsoorten, bij welke vervoerswijzen, op welke tijdstippen en onder welke omstandigheden doen de toekomstige problemen zich vooral voor?
  6. Zal het hoofdwegennet anders (tijdstip, locaties) en/of minder worden gebruikt?

Activiteiten in 2015

In 2015 is een literatuuronderzoek uitgevoerd om antwoorden te vinden op de vragen over de effecten van vergrijzing op verplaatsingsgedrag en op verkeersgedrag. Hierop werden hypothesen gebaseerd over het toekomstig verplaatsings- en verkeersgedrag, zowel voor de oudere verkeersdeelnemers zelf als voor alle verkeersdeelnemers. Het literatuuronderzoek moest ook een eerste beeld geven van de relatie tussen ander verplaatsingsgedrag en verkeersveiligheid, evenals van de relatie tussen ander verkeersgedrag en verkeersveiligheid.

De literatuurstudie bood aanknopingspunten voor toekomstige ontwikkelingen in vergrijzing, verplaatsingsgedrag en verkeersgedrag. Om de bandbreedte van de toekomstige situatie na te gaan, werden scenario’s opgesteld waarin verschillende combinaties van aannames (over vergrijzing, verplaatsingsgedrag en verkeersgedrag) werden gedaan. De bevindingen zijn gepubliceerd in het SWOV-rapport Effecten van vergrijzing op verkeersgedrag en mobiliteit. Aannames over het aandeel verplaatsingen van ouderen als onderdeel van hun gehele activiteitenpatroon zijn hierbij relevant.

Ook is in 2015 onderzocht of het mogelijk is om verplaatsingen en verkeer van ouderen zo te modelleren dat de onderzoeksvragen beantwoord kunnen worden. Deze vraag is zowel inhoudelijk als modeltechnisch van aard. Een microsimulatiemodel zal worden gebruikt om de gevolgen voor de verkeersveiligheid van veranderingen in mobiliteit en verkeersgedrag van ouderen te onderzoeken.

 

Print this page

Project nr.

S15.06

Status

Afgerond
Begindatum: 01 jan 2014