Project

DV3 - een strategische en operationele systeemaanpak voor veilig verkeer

Tien jaar na Door met Duurzaam Veilig is het tijd voor een nieuwe strategische en operationele systeemaanpak voor veilig wegverkeer in Nederland. SWOV heeft deze systeemaanpak DV3 genoemd en wil daarmee een bruikbare en wervende systeembenadering bieden die op draagvlak kan rekenen en bestuurders houvast biedt voor concrete maatregelen. 

Kansen, uitdagingen en samenwerking

Er doen zich momenteel verschillende kansen en uitdagingen voor die in een nieuwe systeemaanpak thuis horen. De belangrijkste kans wordt geboden door de ontwikkelingen op het gebied van ITS. De voornaamste uitdagingen liggen in vergrijzing, verstedelijking, minder geld en decentralisatie. Daarnaast geldt dat de uitdagingen grotendeels de verantwoordelijkheid zijn van de provincies en gemeenten. Bij het vormgeven van de nieuwe systeemaanpak zoekt SWOV dan ook actief de samenwerking met andere betrokken partijen.

Projectbeschrijving

In dit project ontwikkelt SWOV in interactie met alle relevante externe partijen een geactualiseerde duurzaam veilig visie (DV3) als basis voor effectief verkeersveiligheidsbeleid in Nederland richting 2030. Aan de hand van discussietafels met externen (2016), inzicht in de belangrijkste verkeersveiligheidsproblemen, toekomstontwikkelingen en –wensbeelden en kennis over effectief verkeersveiligheidsbeleid wordt DV3 vormgegeven (2017). Tegelijkertijd wordt met externe partijen verkend hoe de inhoud van DV3 verankerd kan worden in Nederland.

 

Print this page

Contact

Project nr.

V16.01

Status

Lopend
Begindatum: 01 jan 2016
Einddatum: 31 dec 2016