Project

In-depth inzicht in ongevallen met langzaam gemotoriseerd verkeer

Diepteonderzoek naar welke factoren een rol spelen bij het ontstaan en de afloop van ongevallen met langzaam gemotoriseerd verkeer. De voertuigen waarop het onderzoek zich richt zijn snorfiets, brommobiel en scootmobiel.

Onderzoeksvragen

  1. Hoe is het ongeval ontstaan?
  2. Welke combinatie van mens-, voertuig-, en wegfactoren heeft daarbij een rol gespeeld?
  3. Welke combinaties van factoren komen veel voor?

Achtergrond

De variatie in tweewielers op het fietspad is groot. Een studie in Amsterdam heeft laten zien dat een onevenredig deel van de snorfietsongevallen op het fietspad plaatsvindt. Dat kan te maken hebben met de drukte op het fietspad en de variatie in snelheden daar, maar ook met andere factoren. Om de meest geëigende maatregelen te identificeren is meer inzicht nodig in het ontstaan van ongevallen met snorfietsers op het fietspad . Daarnaast neemt door de toenemende vergrijzing het gebruik van brom- en scootmobielen toe en daarmee ook het aantal ongevallen met deze voertuigen. Er is nog weinig zicht op de invloed van bijvoorbeeld voertuigconstructie (stabiliteit en bescherming tegen impact), gedragsfactoren en infrastructurele faciliteiten voor deze voertuigen. Ook hiervoor geldt dat meer inzicht nodig is in de factoren die een rol spelen bij ongevallen met brom- en scootmobielen om de juiste maatregelen te bepalen. Om meer inzicht te verwerven is gekozen voor een diepteonderzoek.

Een SWOV-diepteonderzoek kent de volgende werkwijze: bij elk gemeld relevant ongeval wordt de betrokkene geïnterviewd, de voertuigen en ongevalslocaties geïnspecteerd en de letselgegevens opgevraagd bij de ziekenhuizen. Deze informatie wordt geanalyseerd met als doel te bepalen hoe het ongeval is ontstaan en welke combinatie van mens-, voertuig-, en wegfactoren daarbij een rol heeft gespeeld. Op basis hiervan kan SWOV gerichte maatregelen aanbevelen.

Print this page

Project nr.

S16.03

Status

Afgerond
Begindatum: 01 jan 2016
Einddatum: 31 dec 2016