Project

De interactie tussen en met (elektrische) fietsen op kruispunten

Er zijn steeds meer verschillende typen gebruikers van het fietspad. Hierdoor nemen verschillen in breedte, snelheid en massa van fietspadgebruikers toe. Daarnaast wordt het steeds drukker op het fietspad. De combinatie van deze aspecten is potentieel riskant, zowel op het fietspad zelf als op locaties met kruisend verkeer.

Onderzoeksvragen

  1. Hoe verlopen op kruispunten de interacties tussen elektrische fietsers en andere gebruikers van het fietspad (bijvoorbeeld kruisend verkeer) en welk type conflicten/incidenten treden daarbij op?
  2. Hoe verlopen interacties tussen auto’s en fietsers en welke rol spelen infrastructurele kenmerken en bepaalde stereotype beelden van medeweggebruikers daarbij?

Tamara Hoekstra zal zich in het kader van haar promotieonderzoek specifiek richten op het onderzoek naar interacties tussen auto’s en fietsers, infrastructurele kenmerken en stereotype beelden van weggebruikers. Het onderzoek naar interacties  tussen en met elektrische fietsers zal grotendeels worden uitgevoerd door Agnieszka Stelling.

Achtergrond

Fietsers vormen ongeveer een derde van het totaal aantal verkeersdoden en 60% van het aantal ernstig verkeersgewonden. Juist op het gebied van de fiets zijn de komende jaren ontwikkelingen te verwachten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de toenemende populariteit van elektrische fietsen, speed pedelecs en snorfietsen en de daarmee gepaard gaande toenemende snelheidsverschillen met conventioneel fietsverkeer. De verwachting is dat deze ontwikkelingen vooral op kruispunten tot meer conflicten gaan leiden, niet alleen met kruisend gemotoriseerd verkeer maar ook op het fietspad voor en direct na een kruispunt.

Het onderzoek zal belangrijke kennis opleveren voor de rijksoverheid, bijvoorbeeld in verband met wet- en regelgeving  (maximumsnelheid, plek op de weg en helmplicht voor snelle elektrische fietsen), en voor lokale overheden, bijvoorbeeld als het gaat om investeringen in fietsinfrastructuur en de toepassing van nieuwere verkeersconcepten zoals Shared Space en fietsstraten. Ook biedt het handvatten voor educatie en voorlichting en voor beïnvloedingsmethoden uit de sociale psychologie (bijv. perspectieftraining).

Print this page

Project nr.

S16.10-a

Status

Afgerond
Begindatum: 01 jan 2016