Project

Bevorderen doelmatigheid veiligheidsscreening stedelijke infrastructuur

Ditt onderzoek zal leiden tot een instrument waarmee met een beperkt aantal te verzamelen gegevens een zo goed mogelijke schatting gegeven kan worden van de mate van onveiligheid van infrastructuur. Dit is van belang voor zowel de ontwikkelaars van de instrumenten (als voor wegbeheerders die de toepassing van de instrumenten als potentieel waardevol beschouwen, zowel nationaal (o.a. gemeenten, provincies) als internationaal (o.a. EuroRAP).

Onderzoeksvraag

  1. Welke aanpassingen aan bestaande instrumenten en processen kunnen de doelmatigheid van de stedelijke infrastructuur bevorderen en in welke mate?

Achtergrond

Voor het proactief bevorderen van verkeersveiligheid zijn al enkele instrumenten ontwikkeld die de veiligheidskenmerken van infrastructuur in kaart brengen. Voorbeelden zijn CycleRAP, een screeningsinstrument voor de veiligheid van fietsinfrastructuur, en onderdelen van PROMEV, gericht op infrastructuur in zijn algemeenheid. De ervaring leert dat de benodigde gegevensverzameling voor deze instrumenten een grote (financiële) inspanning vraagt van betrokken wegbeheerders. Ook daarom is het van belang na te gaan hoe de doelmatigheid (kosteneffectiviteit) van de toepassing van het instrumentarium verhoogd kan worden. Te denken valt aan het selecteren van een beperkt aantal voor de verkeersveiligheid bepalende kenmerken en het beoordelen van steekproeven uit de totale lengte van de wegen in plaats van de gehele lengte.

Print this page

Project nr.

S17.11-a

Status

Lopend
Begindatum: 01 jan 2017
Einddatum: 31 dec 2017