Project

Basisgegevens voor verkeersveiligheidsonderzoek

Binnen dit (doorlopende) project werkt SWOV aan het verkrijgen, verrijken en beschikbaar maken van basisgegevens om onderzoek uit te kunnen voeren en om ontwikkelingen te kunnen signaleren.

Onderzoeksvragen

  1. Welke gegevensbronnen zijn bruikbaar?
  2. Zijn veranderingen in een bepaalde reeks het gevolg van een daadwerkelijke ontwikkeling of gaat het om een trendbreuk door een wijziging in de methode?
  3. Welke gegevens kunnen via sociale media (Twitter) verkregen worden en kunnen ze worden gebruikt?
  4. Welke big data-toepassingen zijn bruikbaar voor verkeersveiligheidsonderzoek?

Achtergrond

Om de ontwikkeling van de verkeersveiligheid te kunnen analyseren zijn betrouwbare gegevens nodig. De bronnen waaruit deze gegevens komen zijn echter voortdurend in beweging. Er komen bijvoorbeeld nieuwe bronnen (zoals meta-data en databases met gegevens die zijn afgeleid uit informatie van mobiele telefoons), terwijl andere bronnen worden aangepast of verdwijnen. Het is daarom belangrijk de vinger continu aan de pols te houden.

Een voorbeeld: het aantal ernstig verkeersgewonde wordt ieder jaar bepaald door middel van koppeling van ziekenhuisdata met politiedata. De kwaliteit van deze data staat voortdurend onder druk doordat de registratie beperkingen kent. Naast inspanningen om de registratie te verbeteren, richt SWOV zich ook op de mogelijkheden van alternatieve bronnen om beter inzicht te krijgen in het werkelijke aantal ernstig verkeersgewonden. Een voorbeeld hiervan is de registratie van ambulanceritten.

Print this page

Status

Afgerond
Begindatum: 01 jan 2016
Einddatum: 31 dec 2016