Project

Basisgegevens verkeersveiligheidsonderzoek

Binnen dit doorlopende project werkt SWOV aan het verkrijgen, verrijken en beschikbaar maken van basisgegevens om onderzoek uit te kunnen voeren en om ontwikkelingen te kunnen signaleren. Met de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van Big Data onderzoekt SWOV tevens de betrouwbaarheid van koppelingen van Big Data met traditionele verkeersveiligheidsdata. Daarnaast onderzoekt SWOV de mogelijkheden tot ontsluiting van nieuwe bronnen die ook verkeersveiligheidsdata bevatten. Tot slot zorgt SWOV voor een betrouwbare opslag van de verkeersveiligheidsdata waarover ze de beschikking heeft.

Onderzoeksvragen

  1. Welke gegevensbronnen zijn beschikbaar en hoe betrouwbaar zijn ze?
  2. Wat is het totaal aantal ernstig gewonde verkeersslachtoffers in Nederland?
  3. In hoeverre kunnen data gestuurde koppelmethodes leiden tot een betere inschatting van het aantal ernstig verkeersgewonden?
  4. Wat is de kwaliteit van koppelingen van traditionele verkeersveiligheidsbronnen met nieuwe bronnen?
  5. Hoe bruikbaar zijn nieuwssites als additionele bron voor ongevallengegevens?

Achtergrond

Om de ontwikkeling van de verkeersveiligheid te kunnen volgen en te kunnen analyseren, zijn betrouwbare gegevens nodig. De bronnen waaruit deze gegevens komen zijn echter voortdurend in beweging. Nieuwe bronnen bieden nieuwe kansen om meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de verkeersveiligheid en de effectiviteit van maatregelen. De bruikbaarheid van deze gegevens hangt echter mede af van de beschikbaarheid en de kwaliteit. Kennis hierover is daarom noodzakelijk.

Naast kansen zijn er ook mogelijke bedreigingen op het gebied van data. Denk hierbij aan de afname van de kwaliteit van data en de beschikbaarheid van data in verband met privacywetgeving. Binnen dit project werken wij samen met andere stakeholders om zo goed mogelijk om te gaan met de mogelijke bedreigingen en die waar mogelijk te minimaliseren.

De informatie van verschillende gegevensbronnen wordt zowel aan onderzoekers van de SWOV, als aan derden beschikbaar gesteld ten behoeve van onderzoek en verkeersveiligheidsbeleid. Daarnaast verzorgt SWOV voor een kwaliteitsimpuls van de data door verrijking en controles van de gegevens.

Voor het nationale beleid maakt SWOV binnen het project een zo accuraat mogelijke schatting van het totaal aantal ernstig verkeersgewonden in Nederland in 2016 . Daarnaast onderzoekt SWOV de mogelijkheid om door slimme koppelingen en het gebruik van betrouwbaarheidsmarges ook uitspraken op regionaal niveau te doen.

Print this page

Status

Lopend
Begindatum: 01 jan 2017
Einddatum: 31 dec 2017